Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Preses relīzes
25.04.2006.

Akceptē grozījumus noteikumos par azbesta atkritumu apsaimniekošanu

Šodien, 25.aprīlī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 2. oktobra noteikumos Nr.425 “Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu””.
24.04.2006.

Notiks seminārs par Latvijas – Brandenburgas sadarbību atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanā

Lai veicinātu vienotu risinājumu izstrādi kopīgām problēmām, 27. aprīlī Vides ministrijā notiks seminārs par biodegvielas attīstības perspektīvām Baltijas jūras reģiona valstīs. Uzmanības centrā būs Latvijas un Vācijas reģiona Brandenburgas iespējamā sadarbība atjaunojamo energoresursu ražošanā.
24.04.2006.

Ādažu militārajā poligonā veiks pupuķu pētījumus

Aprīļa vidū Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju Ādažu militārajā poligonā izvietoja būrus pupuķiem, lai nodrošinātu šiem retajiem putniem papildu ligzdvietas un veiktu to ligzdošanas pētījumus.
24.04.2006.

Aicinājums uz preses konferenci: Nākotnes klimata pārmaiņu politika Baltijas valstīs: Raugoties tālāk par 2012. gadu

Šī gada 25. -26. aprīlī, viesnīcā Lielupe, Jūrmalā notiks starptautisks seminārs par turpmāko ES klimata pārmaiņu politiku, kurā piedalīsies Baltijas valstu un Eiropas Komisijas augsta līmeņa pārstāvji.
21.04.2006.

Noslēdz piecus līgumus par tehnisko nodrošinājumu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām Liepājā

Š.g. 20. un 21. aprīlī LR Vides ministrijā Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 2. kārta” ietvaros tika noslēgti pieci piegāžu līgumi par tehnisko nodrošinājumu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām Liepājā par kopēju summu vairāk nekā 1 miljonu EUR.

21.04.2006.

Starptautisks seminārs “Jaunumi par REACH”

27-28 Aprīlis, 2006 viesnīca “Sigulda”, Sigulda, Latvia

Jaunā Eiropas Savienības regula REACH (angl. Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), kas paredz ķīmisku vielu Reģistrāciju, Autorizāciju un Novērtēšanu, ir izstrādes procesā un, iespējams, šogad tiks pieņemta Eiropas Parlamentā. Galvenie šīs regulas mērķi ir aizsargāt cilvēka veselību un vidi, tai pašā laikā nodrošinot Eiropas Savienības ķīmiskās rūpniecības konkurētspēju, piedāvājot labvēlīgu vidi jaunievedumiem. Kad šī regula tiks pieņemta, tā ietekmēs daudzas iesaistītās puses – rūpniecību, tirgotājus un valsts iestādes.

21.04.2006.

Lielupes palieņu pļavas turpmāk noganīs ar savvaļas zirgiem un taurgovīm

Šī gada 13. aprīlī Ķemeru nacionālajā parkā ieradās savvaļas zirgi un taurgovis, kas turpmāk noganīs dabiskās Lielupes palienes pļavas.
18.04.2006.

Notiks seminārs vides inspektoriem par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību

19.un 20.aprīlī Latvijas Dabas muzeja telpās un Rīgas Zooloģiskajā dārzā notiks seminārs reģionālo vides pārvalžu inspektoriem un citiem interesentiem par Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 (CITES) pielietošanas kārtību attiecībā uz savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām.
18.04.2006.

Akceptē grozījumus noteikumos par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību

Šodien, 18.aprīlī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministra kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.466 „Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi””.
15.04.2006.

Vides ministrs aicina palielināt sodus par nelikumīgi iegūtām zivīm

Vides ministrs Raimonds Vējonis ir nosūtījis vēstuli Valsts Zivsaimniecības pārvaldei ar aicinājumu palielināt sodus par nelikumīgi iegūtajām zivīm, veicot virkni grozījumu MK noteikumos Nr.3 (02.01.2001.) „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un MK noteikumos Nr.41 (11.01.2005.) „Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”.
13.04.2006.

Vides ministrs aicina Rīgas mēru atbalstīt klimata pārmaiņu kampaņu

Vides ministrs Raimonds Vējonis šodien nosūtījis vēstuli Rīgas domes priekšsēdētājam Aivaram Aksenokam ar aicinājumu atbalstīt Eiropas Komisijas (EK) īstenoto kampaņu cīņai ar klimata pārmaiņām un atļaut Svētā Rolanda statuju ieģērbt īpašā tērpā laika posmā no š.g. 5. jūnija līdz 11. jūnijam.
11.04.2006.

Akceptē Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā

Šodien, 11.aprīlī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais koncepcijas projekts “Koncepcija par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā” (tālāk Koncepcija).
11.04.2006.

Liepājā top vides centrs

Liepājā tiek veidots reģionāli informatīvais centrs “Vide Elpo”. Plānots, ka vides centrs būs mājīga vieta ikvienam Liepājas iedzīvotājam, kuram rūp vide un kurš ir gatavs iesaistīties vides uzlabošanas pasākumos, kā arī veicināt apkārtējo vidi par sakoptu un sev patīkamu.

10.04.2006.

Emisijas kvotu sadales plāns 2008.-2012.gadam

Sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots Emisijas kvotu sadales plāna 2008.-2012.gadam (turpmāk – plāns) projekts, kuru sagatavojusi SIA „Ekodoma” Vides ministrijas uzdevumā.
10.04.2006.

Latvijā notiks Orhūsas konvencijas sanāksme

Orhūsas konvencijas „Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem” (turpmāk - Orhūsas konvencija) Pušu darba grupas 6.sanāksmes laikā (š.g. 5-7. aprīlī Ženēvā, Šveicē) tika atbalstīta Vides ministra Raimonda Vējoņa iniciatīva nākošo sanāksmi rīkot Latvijā.
10.04.2006.

Uzsākta kampaņa pret kūlas dedzināšanu Latvijā

4.Aprīlī, apvienojot spēkus, visā Latvijā tika uzsākta kampaņa, kas aicina iedzīvotājus nededzināt kūlu. Vides ministrs Raimonds Vējonis aicināja atbildīgo ministriju, valsts institūciju, uzņēmumu un sabiedrisko organizāciju pārstāvjus piedalīties kopīgā sanāksmē, lai apspriestu un saskaņotu veicamos preventīvos pasākumus kūlas dedzināšanas ierobežošanai šajā pavasarī.
10.04.2006.

Sabiedriskai apspriešanai nodots lēmuma projekts un rīkojuma projekts par emisijas kvotu piešķiršanu SIA „Cemex” tehnoloģiskajai iekārtai – karstā gaisa ģeneratoram

Vides ministrija, pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts vides dienesta Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes 2005.gada 14.decembra lēmumu Nr.87 „Par grozījumiem atļaujā”, kas nosaka veikt grozījumus 2004.gada 22.novembrī izsniegtajā Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujā Nr. LIT-SEG-I-Nr.2.
10.04.2006.

Vides ministrija īsteno priekšizpētes projektu „zaļo” investīciju sistēmas izveidei

Vides ministrija sadarbībā ar Pasaules Banku ir uzsākusi projekta „„Zaļo” investīciju sistēmas izveides priekšizpēte” īstenošanu. Projekta laikā tiks analizētas iespējas Latvijā īstenot siltumnīcefekta gāzu emisiju (turpmāk – SGE) samazinošus projektus ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolā noteiktās starptautiskās emisiju tirdzniecības sistēmas ietvaros.
07.04.2006.

Latvijas Dabas muzejs sāk akciju “Meklējam lidvāveri”

11. aprīlī ar ekspedīciju uz dabas liegumu “Gruzdovas meži” Balvu rajonā Latvijas Dabas muzeja speciālisti un citi entuziasti sāks akciju “Meklējam lidvāveri”.
07.04.2006.

“Boreālo mežu biotopiem labvēlīgs aizsardzības statuss”

Otrā ekspertu sanāksme tiek organizēta projekta “Boreālo mežu biotopiem labvēlīgs aizsardzības statuss – pieredzes apmaiņa starp Baltijas valstu un Ziemeļvalstu ekspertiem” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Eiropas Savienība, Phare 2003 “Pārrobežu sadarbības programmas Baltijas jūras reģionā, Igaunija”, Ziemeļvalstu padome un Igaunijas Vides Investīciju centrs.
06.04.2006.

Par papildus aprobežojumiem Ummja ezerā

Pēdējo gadu laikā masveidīgi pārkāpjot dabas aizsardzības normatīvo aktu prasības, dabas liegums "Ummis" bija patvaļīgi kļuvis par rekreācijas objektu ļoti daudzām privātpersonām, īpaši rīdziniekiem. Lai nodrošinātu ezera aizsargājamo biotopu saglabāšanu, Ministru kabinets apstiprinājis Vides ministrijas priekšlikumu noteikt ezerā sezonas aprobežojumu.
05.04.2006.

Projekta „Liepājas Karostas kanāla attīrīšanas projekta sagatavošana” noslēguma seminārs

Šī gada 12.aprīlī Liepājā notiks projekta „Liepājas Karostas kanāla attīrīšanas projekta sagatavošana” noslēguma seminārs, kuru organizē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (LSEZ) sadarbībā ar Valsts SIA “Vides projekti”. Seminārā tiks prezentēti projekta darba rezultāti un turpmākie plāni Karostas kanāla attīstībā.
04.04.2006.

Akceptē grozījumus likumā „Par zemes dzīlēm”

Šodien, 4.aprīlī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes dzīlēm””.
03.04.2006.

Pirmās Japāņu – latviešu kandži vārdnīcas atvēršanas svētki

3. aprīlī plkst. 17:00 Latvijas Dabas muzejā izstādes “Zīme -zilbe – daba” ietvaros notiks pirmās japāņu - latviešu kandži vārdnīcas atvēršanas svētki un tikšanās ar vārdnīcas veidotājiem no Latvijas un Japānas
03.04.2006.

“Putnu dienas” sākas ar izstādi “Putni pavasarī”

No 6. līdz 30. aprīlim Latvijas Dabas muzejā, projekta “Putnu dienas 2006” ietvaros būs aplūkojama izstāde “Putni pavasarī”, kurā apmeklētāji varēs uzzināt interesantas lietas par putniem un apskatīt fotokonkursa “Mans putns” darbus.
30.03.2006.

Ar svinīgu ceremoniju noslēdzas pirmais konkurss „Latvijas Vides balva”

Šodien, 30.martā, LR Vides ministrijas 4.stāva zālē notika pirmā konkursa uzņēmumiem „Latvijas Vides balva” noslēguma pasākums
30.03.2006.

ANO Attīstības programma, Vides ministrija un Vides investīciju fonds paraksta projektu PHB saturošu iekārtu utilizācijai

Šodien, 30. martā, vides ministrs Raimonds Vējonis, ANO Attīstības programmas Latvijas biroja vadītāja Silvija Kalniņš un Vides investīciju fonda valdes priekšsēdētāja Ilze Puriņa parakstīja sadarbības līgumu, kas nodrošinās finansiālu palīdzību veco transformatoru un kondensatoru demontāžai un utilizācijai videi saudzīgā veidā. Projekts ilgs trīs gadus un projekta rezultātā tiks utilizētas 280 tonnas PHB saturošo iekārtu un atkritumu.
29.03.2006.

Aicina piedalīties tradicionālajās pavasara Putnu dienās

Šī gada aprīlī Latvijā kā ik gadus notiks tradicionālās pavasara Putnu dienas.
29.03.2006.

Rēzeknē diskutēs par dabas parku “Rāzna”.

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (VVD Rēzeknes RVP) aicina visus interesentus piedalīties un aktīvi līdzdarboties dabas parka “Rāzna” dabas aizsardzības plāna veidošanā. Lai uzklausītu iedzīvotāju un dažādu Rēzeknes un Ludzas rajonu organizāciju pārstāvju viedokļus un konstruktīvus priekšlikumus par šo jautājumu, pārvalde organizē tikšanos valsts, pašvaldību un citu iestāžu pārstāvjiem.
28.03.2006.

28.03.2006.

Paziņojums Par Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu (Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Atjaunojamo energoresursu pamatnostādnēm 2006. – 2010. gadam)

Latvijas Republikas Vides ministrijas Klimata un atjaunojamo energoresursu departaments informē, ka Vides pārskata projekta Atjaunojamo energoresursu pamatnostādnēm 2006. – 2010. gadam sabiedriskā apspriešana notiks no 2006.gada 27. marta līdz 2006.gada 5. maijam.
28.03.2006.

Vides ministrs uzņemas koordinēt cīņu pret kūlas dedzinātājiem

Vides ministrs Raimonds Vējonis uzaicinājis atbildīgo ministriju, valsts institūciju, uzņēmumu un sabiedrisko organizāciju pārstāvjus piedalīties kopīgā sanāksmē, lai apspriestu un saskaņotu veicamos preventīvos pasākumus kūlas dedzināšanas ierobežošanai šajā pavasarī.
28.03.2006.

LIFE - Daba projekta "Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā" ietvaros rīkots seminārs par „Dabas aizsardzības plānu koncepciju aizsargājamām teritorijām Baltijas jūrā”

Vēlamies jūs informēt par LIFE - Daba projekta "Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā" ietvaros rīkoto semināru par „Dabas aizsardzības plānu koncepciju aizsargājamām teritorijām Baltijas jūrā” (29 - 30 marts).
28.03.2006.

Akceptēts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādāšanas kārtību”.

Šodien, 28. martā, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādāšanas kārtību”. Noteikumi nosaka īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādāšanas kārtību.
27.03.2006.

Vides ministrija palīdzēs likvidēt videi bīstamus materiālus

Šī gada 30. martā plkst. 12:00 Vides ministrijas 1. stāva zālē vides ministrs Raimonds Vējonis, ANO Attīstības programmas Latvijas biroja vadītāja Silvija Kalniņš un Vides investīciju fonda valdes priekšsēdētāja Ilze Puriņa parakstīs sadarbības līgumu, kas nodrošinās finansiālu palīdzību veco transformatoru un kondensatoru demontāžai un utilizācijai videi saudzīgā veidā. Svinīgajā līguma parakstīšanā laipni aicināti piedalīties arī mēdiju pārstāvji.
23.03.2006.

Izsludina VSS Liepājas un Ventspils reģionālos atkritumu

Šodien, 23. martā Valsts Sekretāru sanāksmē izsludināja „Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.-2025.gadam” un „Ventspils reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.-2025.gadam”.
23.03.2006.

Izsludina VSS MK noteikumu projektu kas nosaka kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursa nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm

Šodien, 23. martā Valsts Sekretāru sanāksmē (VSS) Vides ministrija pieteica Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”.
22.03.2006.

Aicina līdzdarboties dabas parka “ Rāzna” dabas aizsardzības plāna tapšanā

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (VVD DRVP) aicina visus interesentus piedalīties un aktīvi līdzdarboties dabas parka “ Rāzna” dabas aizsardzības plāna veidošanā. Lai uzklausītu iedzīvotāju un dažādu organizāciju pārstāvju viedokļus un konstruktīvus priekšlikumus par šo jautājumu, pārvalde organizē tikšanos valsts, pašvaldību un citu iestāžu pārstāvjiem.
21.03.2006.

Aicinām uz semināru par elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas aktualitātēm

Š.g. 23.martā, plkst.10.00 Vides ministrijas 409.telpā notiks seminārs „Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas aktualitātes”. Semināru organizē Vides ministrija sadarbībā ar Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju (LEtERA).
21.03.2006.

Vides ministrija izsludina pieteikšanos vides žurnālistu konkursam

Lai novērtētu vides žurnālistu profesionalitāti un veicinātu gatavot raidījumus un sižetus par vides jautājumiem, šogad jau trešo gadu Vides ministrija rīko konkursu “Gada labākā publikācija, TV un radio raidījums par vides jautājumiem”.
21.03.2006.

Akceptē atlīdzības apmēra noteikšanas kārtību par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Šodien, 21.martā, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais MK noteikumu projekts „Atlīdzības apmēra par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos novērtēšanas kārtība un metodika, atlīdzības izmaksas un izmaksu reģistrācijas kārtība”.
21.03.2006.

LOB aicina ziņot par gājputnu atgriešanos

Kā ik gadus, tuvojoties pavasarim, Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu ziņot par gājputnu atgriešanos.
20.03.2006.

Latvijas Dabas muzejā Baltijā unikāls dzintars

23. martā plkst. 13:00 Latvijas Dabas muzejā tiks atklāta ģeoloģijas pagaidu ekspozīcija un notiks kārtējais krājuma izrādīšanas cikla “Ieraugi neredzamo” pasākums. Pasākuma ietvaros Latvijas Dabas muzeja speciālisti prezentēs jaunieguvumu - Baltijā unikālu zilo un sarkano dzintaru.
20.03.2006.

Atklāj jaunu atkritumu problēmām veltītu stendu

21. martā plkst. 13:00 Latvijas Dabas muzejā 5. stāvā, ekspozīcijā “Cilvēks un vide” ciemosies ezis Jostiņš, Vides ministrijas pārstāvji un citi augsti viesi, lai kopīgi ar apmeklētājiem atklātu jaunu atkritumu problēmām veltītu stendu, kas tapis ar “Zaļās jostas” atbalstu.
20.03.2006.

Izstāde “Zīme – zilbe - daba”.

No 22. marta līdz 9. aprīlim Latvijas Dabas muzeja 1. stāva zālē valdīs noslēpumaini austrumnieciska noskaņa, jo te notiks izstāde “Zīme – zilbe – daba”, kurā apmeklētāji varēs iepazīties ar dabas atspoguļojumu japāņu hieroglifos un mazliet ielūkoties šīs noslēpumainās valsts kultūrā
20.03.2006.

Izstāde “Fazāns un citi” Latvijas Dabas muzejā

22. martā plkst. 12:00 Latvijas Dabas muzeja 2. stāva zālē tiks atklāta izstāde “Fazāns un citi”. Izstādē apmeklētāji varēs aplūkot visdažādākos pazīstamus un ne tik pazīstamus vistveidīgos mājputnus – paipalas, irbes, fazānus un dekoratīvās vistas. Izstāde notiks līdz 2. aprīlim.
16.03.2006.

Nosaka aizliegumu Latvijā audzēt latvāņus

Šodien, 16. martā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais likumprojekts “Grozījumi Augu aizsardzības likumā”.
15.03.2006.

Vidusdaugavas reģionā tiks veidota mūsdienīga reģionāla sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēma

Šodien, 15.martā, Rīgā starp Vides ministriju un vietējo konsultantu uzņēmumu SIA "GeoConsultants" Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā” ietvaros tika parakstīts pakalpojumu līgums „Iepirkumu dokumentu sagatavošana Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu saimniecības objektu būvniecībai un specializētā aprīkojuma piegādei”.
14.03.2006.

Konkurss jaunajiem vides reportieriem!

„Vides izglītības fonds” aicina visus aktīvos, radošos, sirdī un darbos zaļos jauniešus piedalīties kārtējā programmas „Jaunie vides reportieri” (JVR) nacionālā mēroga konkursā! Konkursā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 15-19 gadiem. Jauniešiem individuāli vai skolu komandās (2 – 6 cilv.) jāizstrādā vizuālie projekti un pētījumi par kādu no sekojošām tēmām: klimata izmaiņas, lauksaimniecība, pilsētvides problemātika, piekrastes teritorijas, enerģija, ūdens, atkritumi, bioloģiskā daudzveidība un meži, paralēli apzinot problēmas cēloņus un meklējot risinājumus.
..
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
16.08.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta