Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Biežāk uzdotie jautājumi
 
 
 
Par valsts atbalstu bērniem, kuri saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē vai pie bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniedzējiem
26.08.2013

Jautājumi un atbildes par jauno valsts atbalstu bērniem, kas saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē vai pie bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniedzējiem

1. Ja bērns ir reģistrēts rindā uz vairākām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, arī tādām, kuras ir tālu no mājām, vai tad ir iespēja atteikties no piedāvātās vietas pašvaldības izglītības iestādē un saņemt valsts atbalstu?
Informācija par valsts atbalsta saņēmējiem tiks apkopota, sākot ar 2013.gada 1.septembri, tāpēc, ja bērna vecāki atsakās no piedāvātās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē pirms tam, viņu bērnam būs pieejams valsts atbalsts par privātā iestādē saņemtajiem pakalpojumiem.

Aicinām vecākus izvērtēt, vai vēlaties, lai Jūsu bērns saņem pakalpojumu jebkurā no pašvaldības izglītības iestādēm, kurās bērns ir reģistrēts rindā, jo, sākot ar 2013.gada 1.septembri, paredzēts, ka valsts atbalsta izmaksa par privātās izglītības iestādes pakalpojumiem tiks pārtraukta pēc 30 dienām no brīža, kad bērnam tiks piedāvāta vieta pašvaldības izglītības iestādē. Attiecīgi, tikai līdz 2013.gada 31.augustam ir iespējams atteikties no piedāvātās vietas pašvaldības izglītības iestādē, kurā nevēlaties, lai Jūsu bērns saņem pakalpojumu.

2. Atbalsta apjoms starp pašvaldībām atšķiras, kāds atbalsta apmērs tiks piešķirts par privātajā iestādē saņemtajiem pakalpojumiem manā pašvaldībā?
Valsts atbalsts bērniem būs līdz 100 latiem mēnesī, ievērojot nosacījumu, ka valsts atbalsta un pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms vienam bērnam nepārsniedz:
• 160 latu - Rīgas plānošanas reģionā esošā privātā izglītības iestādē, pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai bērna dzīvesvietā, ja bērnu uzraudzības pakalpojums tiek sniegts bērna dzīvesvietā;
• 130 latu - ārpus Rīgas plānošanas reģiona esošā privātā izglītības iestādē, pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai bērna dzīvesvietā, ja bērnu uzraudzības pakalpojums tiek sniegts bērna dzīvesvietā;

Rīgas plānošanas reģionā ietilpst Rīga, Jūrmala, Alojas novads, Ādažu novads, Babītes novads, Baldones novads, Carnikavas novads, Engures novads, Garkalnes novads, Ikšķiles novads, Inčukalna novads, Jaunpils novads, Kandavas novads, Krimuldas novads, Ķeguma novads, Ķekavas novads, Lielvārdes novads, Limbažu novads, Mālpils novads, Mārupes novads, Ogres novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salacgrīvas novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Sējas novads, Siguldas novads, Stopiņu novads un Tukuma novads. Pārējās republikas pilsētas un novadi atrodas ārpus Rīgas plānošanas reģiona.

Lai uzzinātu pašvaldības līdzfinansējuma apjomu, aicinām sazināties ar pašvaldības pārstāvjiem.
 
3. Kā saprast, cik lielu valsts atbalstu saņems mans bērns?
Lai aprēķinātu valsts atbalsta apmēru:
• jāpaskatās maksimālais valsts atbalsta un pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms (Rīgas reģiona pašvaldībās - 160 lati, ārpus Rīgas plānošanas reģiona – 130 lati);
• no privātā pakalpojumu sniedzēja cenas jāatņem pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums un maksu par bērna ēdināšanu (valsts atbalsts nav paredzēts ēdināšanas izdevumu segšanai).

Piemēram, ja Jūsu bērns pakalpojumu saņem privātā pirmsskolas izglītības iestādē Rīgā, kuras sniegtie pakalpojumi (bez ēdināšanas izdevumiem) maksā 160 vai vairāk latus mēnesī, pēc 2013.gada 1.septembra Rīgas pašvaldība turpinās maksāt līdzšinējos 93 latus, un valsts atbalsts būs 67 lati.

Plānojot valsts atbalsta apmēru, ir jāņem vērā, ka valsts atbalsta līdzekļi netiks piešķirti par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklēs privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā valsts atbalsts tiks aprēķināts proporcionāli privātās izglītības iestādes apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu privātās izglītības iestādes neapmeklēšanai tiks uzskatīta vienīgi bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, kas būs apliecināta ar ģimenes ārsta izziņu.

4. Vai arī bērna ģimenes locekļi var reģistrēties par aukli un saņemt valsts atbalstu?
Par bērna aukli var reģistrēties arī ģimenes locekļi, izņēmums attiecas vienīgi uz bērna vecākiem, kuru aizgādībā ir bērns, adoptētājiem, kuru aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, un audžuģimenes locekļiem, vai aizbildņiem, vai citām personām, kuras saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.

Attiecīgi bērna vecmāmiņa var būt aukle, ja viņa ir reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, reģistrējusies Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniedzējs un ar bērna likumīgajiem pārstāvjiem ir noslēgusi līgumu par pakalpojumu sniegšanu.

5. Kas jādara bērna vecākiem, lai bērns varētu saņemt valsts atbalstu?
Lai varētu pretendēt uz valsts atbalstu, bērna vecākiem vai bērna likumīgajiem pārstāvjiem nepieciešams:
• atrast privāto pirmsskolas izglītības iestādi vai auklīti, kas sniegs bērnam pakalpojumu. Ar šo pakalpojuma sniedzēju ir jānoslēdz līgums par pilna laika (vismaz 8 stundas dienā) pakalpojumu sniegšanu darba dienās ( 2013.gadā valsts atbalsts būs pieejams tikai par pilna laika pakalpojumu);
• informēt pašvaldību, kurā deklarēta bērna dzīvesvieta, par noslēgto līgumu ar privāto pirmsskolas izglītības iestādi vai aukli, jo pašvaldība vēlāk sniegs Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par tās teritorijā deklarētajiem bērniem, kas ir reģistrēti rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, bet pakalpojumu saņem pie privātā pakalpojumu sniedzēja, piemēram, par Rīgas pilsētā deklarētiem bērniem iesnieguma veidlapa ir atrodama http://www.e-skola.lv/public/55132.html. MK noteikumi Nr.403 paredz, ka bērna likumīgais pārstāvis informē pašvaldību, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, par to, ka bērns saņem pakalpojumu privātā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, norādot privātā pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru. Ja pakalpojumu sniedz fiziska persona, norāda fiziskās personas vārdu, uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi, personas kodu un pakalpojuma sniegšanas vietu.

6. Vai valsts atbalsts tiek piešķirts arī tiem bērniem, kas jau pašlaik mācās privātā pirmsskolas izglītības iestādē un saņem pašvaldības atbalstu?
Valsts atbalsts ir paredzēts bērniem, kas ir reģistrēti rindā uz pašvaldības pirmsskolas iestādi, bet pakalpojumu saņem pie privātā pakalpojumu sniedzēja. Attiecīgi, ja bērns turpina saņemt pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja, tam tiks piešķirts valsts atbalsts.

7. Vai valsts atbalsts būs pieejams, ja bērns privāto izglītības iestādi apmeklē mazāk nekā piecas dienas nedēļā?
Valsts atbalsts ir paredzēts norēķiniem tikai par pilna laika (ne mazāk kā 8 stundas dienā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās. Tāpēc, lai varētu pretendēt uz valsts atbalsta saņemšanu, vienīgais risinājums ir līguma noslēgšana ar privāto izglītības iestādi par pilna laika pakalpojuma sniegšanu.
Atbilstoši MK noteikumu Nr.403 14.punktam, valsts atbalsts tiks maksāts tikai par tām dienām, kad bērns būs apmeklējis privāto pirmsskolas izglītībās iestādi. Privātā izglītības iestāde ikmēneša atskaitē norādīs dienu skaitu, cik katrs bērns ir apmeklējis izglītības iestādi. Valsts atbalsta līdzekļi netiks piešķirti par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklēs privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā valsts atbalsts tiks aprēķināts proporcionāli privātās izglītības iestādes apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu privātās izglītības iestādes neapmeklēšanai ir uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa.

8. Pašvaldība nesniedz līdzfinansējumu bērna izglītošanai citas pašvaldības privātajā izglītības iestādē, vai valsts atbalsts šādā situācijā tiks piešķirts?
Valsts atbalsts līdz 100 latiem būs pieejams visiem 1,5 līdz 4 gadus vecajiem bērniem, kuri ir reģistrēti rindā uz pašvaldības izglītības iestādi (pašvaldībā, kurā deklarēta viņu dzīvesvieta), bet pakalpojumu saņem pie privātā pakalpojumu sniedzēja (jebkurā pašvaldībā).

9. Cik ilgi tiks piešķirts valsts atbalsts?
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais risinājums ir sagatavots kā pagaidu valsts atbalsta risinājums, kas darbosies no 2013.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.decembrim, kad stāsies spēkā Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais ilgtermiņa risinājums rindu likvidēšanai pašvaldību izglītības iestādēs.

10. Kur var atrast vairāk informācijas par valsts atbalsta piešķiršanu?
Papildu informācija par valsts atbalstu un aukļu darbību ir atrodama šādās interneta vietnēs:
• Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumi Nr.403 „Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts par bērniem no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības ieguvei, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja” ir pieejami interneta vietnē http://likumi.lv/doc.php?id=258794;
• Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumi Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir pieejami interneta vietnē http://likumi.lv/doc.php?id=258873;
• Labklājības ministrijas sagatavotā informācija par iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā ar bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniedzējiem (aukļu dienestiem, bērnu pieskatīšanas centriem un auklēm) ir pieejama interneta vietnē http://www.lm.gov.lv/news/id/4784;
• Labklājības ministrijas sagatavotā informācija par biežāk uzdotajiem jautājumiem par to, kā kļūt par auklīti ir pieejama interneta vietnē http://www.lm.gov.lv/news/id/4813;
• Valsts ieņēmumu dienesta sagatavotais informatīvais materiāls potenciālajiem bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniedzējiem „Nodokļu maksāšanas režīmi no bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju ienākuma” ir pieejams interneta vietnē http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/informativie%20materiali/iin/info_par_auklitem.doc;
• pašvaldības saistošos noteikumus par pašvaldības līdzfinansējumu bērniem var atrast attiecīgās pašvaldības oficiālajā interneta vietnē.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
14.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta