Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPadomes un komisijasVKP
 
 
 
Vides konsultatīvās padomes sastāvā esošās vides organizācijas

Biedrības “Baltijas Vides forums” mērķis ir veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām, un paaugstinot to kvalifikāciju vides pārvaldības ieviešanā. Biedrības uzdevumi ir izstrādāt, īstenot un piedalīties projektos, kas sekmē organizācijas izvirzīto mērķu sasniegšanu; attīstīt un uzturēt dažādu interešu grupu (partneru) sadarbību dažādos līmeņos un mērogos; organizēt apmācības, seminārus un citus pasākumus par vides, vadības un saskarsmes tēmām; veicināt informācijas plašāku pieejamību un izpratni par vides pārvaldības principiem u.c.

 

Baltijas Vides forums, www.bef.lv; Kristīna Veidemane, valdes priekšsēdētāja

 

Biedrības  “Zaļā brīvība”  mērķis ir veidot sabiedrību, kurā cilvēki dzīvo saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi. Biedība inform sabiedrību par patērētājfilozofijas un globalizācijas tendenču ietekmi uz dabu un sociālo vidi, kā arī veicināt vides nevalstisko organizāciju līdzdalību nacionālās un starptautiskās likumdošanas izstrādāšanas, pieņemšanas un ieviešanas procesos.

 

http://www.zalabriviba.lv/,  Jānis Brizga, valdes loceklis

 

Nodibinājuma “Ķemeru nacionālā parka fonds” mērķis veicināt fizisko un juridisko personu ziedojumu (finansu līdzekļu un mantas) piesaistīšanu valsts īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – Ķemeru nacionālā parka atbalstam un tā mērķu sasniegšanai (ĶNP teritorijas bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un vairošana, ĶNP teritorijas dabas resursu, vēstures un saimnieciskās darbības izpēte); sabiedrības ekoloģiskā izglītība.

 

http://www.kemerunacionalaisparks.lv/?r=27 , Andis Liepa, valdes priekšsēdētājs

Biedrības „Vides vārds” mērķi ir veicināt dabas mīlestību un iejūtīgu attieksmi pret dzīvību uz Zemes. Biedrības galvenie uzdevumi ir izglītot un informēt sabiedrību, sekmēt dziļāku izpratni par vides aizsardzības jautājumiem, kā arī sniegt informāciju par videi draudzīgu rīcību un veicināt videi draudzīgas produkcijas popularitāti un pieejamību.

 

Biedrība „Vides vārds”, Anitra Tooma

 

Latvijas Botāniķu biedrības mērķis ir veicināt botānikas zinātņu attīstību, augu un to biotopu izpēti un aizsardzību Latvijā. Mērķa īstenošanai biedrība savas kompetences ietvaros organizē zinātniskas sanāksmes, ekskursijas, zinātniskās ekspedīcijas, organizē un veic zinātniskos pētījumus, propagandē botānikas sasniegumus un veic izglītojošu darbu; veicina reto un apdraudēto augu sugu un to biotopu aizsardzību, veic izdevējdarbību, kā arī sniedz konsultācijas, kas saistītas ar retām un īpaši aizsargājamām augu sugām un biotopiem.

 

Latvijas Botāniķu biedrība, http://botanika.sapnis.com/; Līga Strazdiņa

Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds” galvenā misija ir Latvijas dabas daudzveidības saglabāšana. Lai to īstenotu, fonds darbojas dabas aizsardzības praktiskajā nodrošināšanā un sabiedrības izglītošanā par dabas daudzveidības nozīmi.
 
Latvijas Dabas fonds, www.ldf.lv; Lelde Enģele, padomes locekle

Biedrības “Latvijas Biškopības biedrība” mērķi ir nodrošināt tiesiskos, organizatoriskos, tehniskos un citus priekšnosacījumus biškopības nozares attīstībai Latvijā, kā arī veicināt ilgtspējīgu, videi draudzīgu un līdzsvarotu ražošanu un apkārtējās vides un dabas aizsardzību, lai nodrošinātu biškopības nozares ilgtspējīgu attīstību tīrā vidē.


Latvijas Biškopības biedrība, Antons Mikoss

Latvijas ezeri galvenie darbības virzieni ir likumdošanas uzlabošana, līdzdalība likumdošanas izstrādes uzlabošanā, konkrētu normatīvo aktu uzlabošanā, Dabas aizsardzības plānu kvalitātes, problēmu risināšana, sabiedrības informēšana un līdzdalības organizēšana. Biedrība piedalās konkrētu ezeru Dabas aizsardzības plānu izstrādē, ezeru apsaimniekošanas noteikumu izstrāde, ezeriem nekaitīgas apsaimniekošanas veidošana un atbalsts atzinumu / ieteikumu par plānotām darbībām izstrādē.

Latvijas ezeri, www.ezeri.lv, Jānis Sprūds, valdes loceklis

Latvijas Makšķernieku asociācijas galvenie mērķi ir vides, īpaši ūdens un ūdens bioloģisko resursu aizsardzība, to bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējības nodrošināšana; sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu vides izglītošana un audzināšana, jauno makšķernieku skolu un interešu pulciņu (grupu) dibināšana un darbības organizēšana Latvijā; makšķerēšanas sacensību organizēšana; videi draudzīgas makšķerēšanas un makšķerēšanas tūrisma attīstīšana un popularizēšana. Biedrībai ir cieša sadarbība ar vides aizsardzības un makšķernieku sabiedriskajām organizācijām un valsts institūcijām Latvijā un ārvalstīs. Biedrība "Latvijas Makšķernieku asociācija" ir pasaulē lielākās un ievērojamākās vides aizsardzības un makšķerēšanas sporta organizācijas "International Game Fish Association" (IGFA) biedre.

Latvijas Makšķernieku asociācija, www.dzivaisudens.lv; Alvis Birkovs, valdes priekšsēdētājs un viceprezidents

Latvijas Ornitoloģijas biedrības misija ir saglabāt daudzveidīgu un dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas putnu faunu. Biedrības būtiskākie uzdevumi ir apvienot biedrības biedru spēkus putnu izpētei un aizsardzībai, aktīvi piedaloties putnu un to dzīvesvietu aizsardzībā, censties novērst tādu darbību, kas var būtiski pasliktināt putnu dzīves kvalitāti; veikt ar biedrības mērķi saistītus zinātniskus pētījumus un veicināt pētījumu rezultātu izmantošanu praksē un vispusīgi izglītot sabiedrību jautājumos par putnu lomu dabā un cilvēka dzīvē, par to aizsardzību un citos ar biedrības mērķi saistītajos jautājumos.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība, www.lob.lv; Viesturs Ķerus, valdes priekšsēdētājs

Latvijas Vides pārvaldības asociācija ir biedrība, kas ir izveidota ar mērķi apvienot vides pārvaldības speciālistus, uzņēmumus, sabiedrības pārstāvjus Latvijas ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, ieviešot tīrākas ražošanas, vides pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības principus Latvijas uzņēmumos un pašvaldībās.


Valts Vilnītis, valdes loceklis

Pasaules Dabas fonda misija ir veidot nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā. Pasaules Dabas fonda pamatvērtības ir būt neatkarīgiem un brīviem no politiskām ietekmēm, izmantot savā darbā jaunākās zinātniskās atziņas, meklēt dialogu un izvairīties no konfliktiem un veidot partnerattiecības ar citām valsts, pašvaldību un privātajām organizācijām.

Pasaules Dabas fonds; www.pdf.lv, Jānis Rozītis

 

Biedrības “Vides Aizsardzības klubs” mērķi ir veidot labsirdīgas vides un cilvēku savstarpējās attiecības, kopt sevī vienības ideju, apzinot sevi kā nepieciešamu daļu no vesela un nepieļaut tālāku vides sagandēšanu, cīnīties pret šī procesa cēloņiem un veicināt vides atveseļošanu. Biedrības galvenie darbības pamatprincipi ir ātri reaģēt uz vidi un sabiedrību apdraudošiem projektiem un darbībām, organizēt piketus, mītiņus, veikt sabiedrības un vides interešu aizstāvību visos citos likumīgi atļautajos veidos, ja tiek plānoti zaļajai koncepcijai neatbilstoši projekti, kā arī aicina veikt praktisku konkrētu darbu vides aizsardzībā, seko vides aizsardzības likumu izpildei.
 
Vides Aizsardzības klubs, www.vak.lv,  Elita Kalniņa, viceprezidente

 

Biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” mērķis ir veicināt zaļā iepirkuma principu ieviešanu sabiedriskā sektora
Iepirkumos, uzkrāt un sniegt kvalitatīvu informāciju ekspertiem un patērētājiem par vidi saudzējošu produktu izvēli.


Jana Simanovska, biedrība” Ekodizaina kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja

 

Biedrība “Zero Waste Latvija”

 

Zemes pārtēriņa dienā (Earth Overshoot Day), Latvijā dibināta biedrība "Zero Waste Latvija", kas popularizēs bezatkritumu dzīvesveidu un atbalstīs šāda dzīvesveida uzturēšanai nepieciešamo iniciatīvu ieviešanu. Līdz šim "Zero Waste Latvija" kustība apvienoja cilvēkus, kuri uzskata: lai izvairītos no pārmērīga patēriņa un atkritumu nelabvēlīgās ietekmes uz vidi, ir nepieciešams samazināt ikdienā radīto atkritumu daudzumu.

 

Mairita Lūse, biedrība “Zero Waste Latvija”

 

Biedrība “Baltijas krasti” dibināta 2007. gadā, apvienojot dažādu jomu kvalificētus speciālistus, zinātniekus un ekspertus, veidojot daudzpusīgu, savstarpēji papildinošu komandu. Biedrības Baltijas krasti darbība ir saistīta ar visaptverošu vides sfēru, vienlaikus akcentējot gan zinātniski pētniecisko, gan praktisko darbību.

 

Biedrības Baltijas krasti, galvenās darbības sfēras, īstenojot gan valsts un pašvaldību, gan Eiropas Savienības finansētos projektus, ir saistītas ar:

 

Ekosistēmām un to sniegtajiem pakalpojumiem;

Dabas resursu ekonomisko novērtējumu

Bioloģisko daudzveidību;

Klimatu un resursu politiku;

Piekrastes eroziju un integrētu piekrastes plānošanu;

Atbalstu politikas veidotājiem lēmumu pieņemšanai un sociālā dialoga veidošanai apkārtējās vides jautājumos.

 

Elīna Konstantinova, Biedrība “Baltijas krasti

Biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” mērķi ir veicināt vides kvalitātes uzlabošanu un tās sakārtošanu, kompleksi attīstot ilgtspējīgu atkritumu saimniecības nozari, kā arī strādāt Latvijas valsts, sabiedrības un biedrības biedru interesēs, aizstāvēt savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātas intereses.


Biedrība “ Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”, www.lasa.lv, Dace Āriņa

 

Biedrība “Vides fakti” 

 

Biedrība “Vides fakti” dibināta 2012. gada 17.oktobrī. Biedrības mērķis ir veicināt vides izglītību Latvijā, izglītot sabiedrību vides aktualitātēs un problēmās, veidot videi draudzīgu sabiedrisko domu un palīdzēt realizēt vides projektus, kas mazina globālās klimata pārmaiņas.

 

Andis Mizišs, biedrība “Vides fakti”

Nodibinājums „Vides Izglītības fonds” ir Latvijas pārstāvis FEE (Foundation for Environmental Education) - starptautiskā sabiedriskajā organizācijā, kuras darbības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. 

Nodibinājums „Vides Izglītības fonds”, www.videsfonds.lv, Edmunds Cepurītis

 

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
20.01.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta