Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPadomes un komisijasVKP
 
 
 
Vides konsultatīvās padomes izsūtītās un saņemtās vēstules 2013. gadā

Nr. pēc kārtas

Vēstules izsūtīšanas datums

Adresāts

Tematika

1-1

29.01.2013.

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvi dalībai Latvijas Vides aizsardzības fonda padomē 

1-2

 

02.02.2013.

DG Regional and Urban Policy

Unit H3: Estonia, Finland, Latvia 

Environmental priorities in EU funds programming for the period 2014. – 2020 in Latvia 

1-3

07.02.2013.

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvjiem dalībai 2014.-2020.gada finanšu perioda plānoto ES līdzfinansēto vides aktivitāšu nosacījumu izstrādē 

1-4

07.02.2013.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvjiem dalībai 2014.-2020.gada finanšu perioda plānoto ES līdzfinansēto vides aktivitāšu nosacījumu izstrādē 

1-5

12.02.2013.

Finanšu ministrija,
Dabas aizsardzības pārvalde,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Par Dabas aizsardzības pārvaldes budžetu 

1-6

06.03.2013.

Ministru Prezidentam Valdim Dombrovskim

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Saldus novada pašvaldībai 

Par valsts iecerēm un pasākumiem Zvārdes pagastā 

1-7

11.03.2013.

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisijai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par grozījumem Būvniecības likumā

1-8

12.03.2013.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

Rīgas Domei

Par gaisa kvalitātes pārvaldību Rīgas pilsētā

1-9

14.03.2013.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvjiem dalībai Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izstrādes procesā

1-10

15.03.2013.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvjiem dalībai Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izstrādes procesā

1-11

13.03.2013.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvjiem dalībai Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izstrādes procesā

1-12

26.03.2013.

Reģionālās politikas un pilsētpolitikas

ģenerāldirektorāts

Unit H3: Estonia, Finland, Latvia

Par nepietiekamo vides jautājumu iekļaušanu Nacionālā attīstības plānā 2014.-2020.gadam

1-13

27.03.2013.

LR Zemkopības ministrijai

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvja pārdeleģēšanu Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020.gadam Pagaidu uzraudzības komitejā

1-14

17.04.2013.

LR Finanšu ministram

Andrim Vilka kungam

Par finanšu ministra dalību Vides konsultatīvās padomes sēdē

1-15

19.04.2013.

2014.-2020.gada plānošanas perioda

Pagaidu uzraudzības komiteja

Vadošā iestāde

Par 2014.-2020.gada plānošanas perioda Pagaidu uzraudzības komitejas sēdē izskatāmajiem jautājumiem

1-16

19.04.2013.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Valsts sekretāra vietniecei attīstības instrumentu jautājumos

D. Grūbertei

Par ES fondu investīcijām videi 2007.-2013.gadu periodā un ERAF projektiem "Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” 3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002 un "Vēsturiskā piesārņojuma novēršana Liepājas ostas Karostas kanāla teritorijā"

1-17

22.04.2013.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Atzinums par rīkojuma projektu “Par Ādažu novada administratīvajā teritorijā esošo valsts nekustamo īpašumu “Dūņezers”, “Lilastes ezers”, “Lielais Baltezers”, “Mazais Baltezers” un “Gauja” nodošanu Ādažu novada pašvaldības valdījumā”, VSS-319

1-18

13.05.2013.

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai

LR Tautsaimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisijas
Vides apakškomisijai

Priekšlikumi Dabas resursa nodokļa likuma grozījumiem.

1-19

20.05.2013.

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai

Par iespēju izsniegt Vides konsultatīvās padomes pārstāvjiem pastāvīgās VARAM apmeklētāju caurlaides (apliecības)

1-20

03.06.2013.

LR Finanšu ministrijai (elektroniski)

Irma.Bondare@fm.gov.lv un
Anna.Pukse@fm.gov.lv

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Komentāri un priekšlikumi 2014.-2020.gada plānošanas perioda Partnerības līguma projektam un Darbības programmai „Izaugsme un nodarbinātība” 1.versijai

1-21

10.07.2013.

LR Finanšu ministrijai Valsts sekretārei S.Bajārei, Sanita.Bajare@fm.gov.lv

Valsts sekretāres vietniekam ES fondu jautājumos
A.Eberhardam, Armands.Eberhards@fm.gov.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par nevalstisko organizāciju līdzdalība Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” (2014.-2020.g.) papildinājuma izstrādē

1-22

18.07.2013.

LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvja deleģēšanu ES Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā

1-23

18.07.2013.

LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai

Par informācijas aktualizēšanu par Vides konsultatīvās padomes pārstāvja dalību Piekrastes sadarbības un koordinācijas darba grupā

1-24

22.07.2013.

LR Zemkopības ministrijai

Par Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākumiem

1-25

26.07.2013.

LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai

Atzinums par Vides politikas pamatnostādnēm 2013.-2020.gadam

1-26

05.08.2013.

LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministram E. Sprūdžam,

Ministru Prezidentam
Valdim Dombrovskim

Par likumprojektu “Grozījumi Aizsargjoslu likumā”, TA-173

1-27

09.08.2013.

LR Finanšu ministrijai (elektroniski)
Irma.Bondare@fm.gov.lv
 un Anna.Pukse@fm.gov.lv

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Komentāri, priekšlikumi un iebildumi 2014.-2020.gada plānošanas perioda Partnerības līguma projektam un Darbības programmai „Izaugsme un nodarbinātība” 2.versijai, Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” papildinājuma 1.versijai

1-28

16.08.2013.

Carnikavas novada domei

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Ministru prezidentam
Valdim Dombrovskim

Atzinums par Programmas projektu „Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība””, VSS-1516

1-29

16.08.2013.

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Vides aizsardzības departamenta direktorei
Rudītei Veserei

Atzinums par Vides politikas pamatnostādņu 2013.-2020.gadam vides pārskata projektu

1-30

16.08.2013.

LR Finanšu ministrijai
Irma.Bondare@fm.gov.lv
  Anna.Pukse@fm.gov.lv

Atzinums par Programmas projektu „Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība””, VSS-1516

1-31

21.08.2013.

LR Finanšu ministrijai
pasts@fm.gov.lv Astrida.Celmina@fm.gov.lv

Vides pārraudzības valsts birojam
Arnolds.Luksevics@vpvb.gov.lv Una.Zilbere@vpvb.gov.lv

Atzinums par Programmas projekta „Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”” Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektu

1-32

27.08.2013.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Carnikavas novada domei

Par Carnikavas novadā plānotā Siguļu aizsargdambja D4 būvniecību

1-33

29.08.2013.

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāram A.Antonovam

Par VARAM budžetu nākamajam gadam un dalību Vides konsultatīvās padomes sēdē

1-34

30.08.2013.

Satiksmes ministrijai

Par rīkojuma projektu “Par pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas akceptēšanu”, VSS-1639

1-35

16.09.2013.

LVAEI Lauku attīstības novērtēšanas nodaļa
lann@lvaei.lv
LR Zemkopības ministrijai
zm@zm.gov.lv

Atzinums par Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam projekta Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektu

1-36

18.09.2013.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”” (VSS-1685) un noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību"" (VSS-1686)

1-37

14.10.2013.

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas
Klimata un vides politikas integrācijas departamentam

Par pārstāvja maiņu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes sastāvā

1-38

14.10.2013.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par pārstāvja maiņu Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sastāvā

1-39

14.10.2013.

LR Finanšu ministrijas
ES fondu Pagaidu uzraudzības komitejai

Par pārstāvja maiņu ES fondu Pagaidu uzraudzības komitejā 2014.-2020.gada plānošanas periodam 

1-40

14.10.2013.

LR Finanšu ministrijas ES fondu uzraudzības komitejai

Par pārstāvja maiņu ES fondu uzraudzības komitejā (novērotāja statusā) 2007.-2013.gada plānošanas periodam

1-41

14.10.2013.

Kurzemes plānošanas reģionam

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvja deleģēšanu metodiskā materiāla „Metodika par jūras un sauszemes funkcionālās sasaites nodrošināšanu” izstrādes darba grupā

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
17.01.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta