Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Normatīvie aktiNormatīvo aktu projekti
 
 
 
VARAM pārziņā esošo 2014.-2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu Ministru kabineta noteikumu un citu saistīto normatīvo aktu projekti

UZMANĪBU! JŪS ATRODATIES ZIŅOJUMU ARHĪVĀ!

AKTUĀLIE ZIŅOJUMI ATRODAS ŠEIT!

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Par vienošanos par Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam pārvaldības, finanšu un kontroles sistēmām”

Aprites stadija:

Plānots izsludināt VSS 23.07.2015.

Dokumenti:

Normatīvais akts un pavadošie dokumenti

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 23.07.2015 (VSS-796). Izskatīts MK 20.10.2015. (TA-2205)

Dokumenti:

Normatīvais akts un pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

I. Gruševa tālr. 67026472, ilga.gruseva@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta protokollēmuma  projekts „Par Informatīvo ziņojumu „Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas Starpvaldību komisijās””

Aprites stadija:

Izstrādes procesā. Plānotais laiks izsludināšanai VSS ir 2015.gada 4.jūnijs.

Izsludināts 04.06.2015. (VSS-609)

Dokumenti:

Informatīvais ziņojums/Protokollēmums

Atbildīgais:

A. Djakova tālr. 67026473, anna.djakova@varam.gov.lv

Nosaukums:

Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu, kas īstenojamas Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, vadības likums

Aprites stadija:

Izsludināts 21.05.2015. (VSS-536)

Dokumenti:

Normatīvais akts un pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

A. Djakova tālr. 67026473, anna.djakova@varam.gov.lv

Nosaukums:

Informācija par Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas  pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projektu”

Aprites stadija:

Projekts un visi pavadošie dokumenti, tai skaitā, programmas dokuments, ir izstrādes stadijā.
Izsludināts 07.05.2015. (VSS-505)
Apstiprināts MK

Dokumenti:

Normatīvais akts un pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

J. Jakovļeva tālr. 67026488, julija.jakovleva@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Par Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Latvijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, autonomās Ālandu salu provinces un Dienvidrietumu Somijas Reģionālās padomes, kas darbojas kā Vadošā iestāde un Revīzijas iestāde, daudzpusējā vienošanās par INTERREG V-A Somija-Igaunija-Latvija-Zviedrija pārrobežu sadarbības programmas (Centrālā Baltijas jūras reģiona programma) 2014. – 2020. gadam ieviešanu”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā.

Izsludināts 23.04.2015. (VSS-386)

Dokumenti:

Normatīvais akts   Anotācija  Protokollēmuma projekts

Aprites stadija:

Izskatīts MK 04.08.2015. (TA-1479)

Dokumenti:

Normatīvais akts un pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

A. Djakova tālr. 67026473, anna.djakova@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadībā Latvijā iesaistīto institūciju informācijas par programmām un programmu ietvaros apstiprinātajiem projektiem publiskošanas kārtība”

Aprites stadija:

Izsludināts 02.04.2015. (VSS-284). Plānots izskatīt MK sēdē 09.06.2015.
Izsludināts MK

Dokumenti:

Normatīvais akts   Anotācija

Atbildīgais:

A. Djakova tālr. 67026473, anna.djakova@varam.gov.lv

Nosaukums:

Informācija par Ministru kabineta rīkojuma projektu „Ziņojumu sniegšanas par Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un programmas finansējuma atgūšanas kārtība”.

Aprites stadija:

Izsludināts 09.04.2015. (VSS-298)

Dokumenti:

Uzziņa  Normatīvais akts  Anotācija

Atbildīgais:

J. Jakovļeva tālr. 67026488, julija.jakovleva@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projektu”

Aprites stadija:

Izsludināts 12.03.2015. (VSS-237)
Apstiprināts MK

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija   Informācija

Atbildīgais:

A. Djakova tālr. 67026473, anna.djakova@varam.gov.lv

Nosaukums:

Likumprojekts “Grozījumi Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā, komentārus un priekšlikumus iesniegt līdz 18.02.2015.
Apstiprināts MK 02.06.15. Iesniegts Saeimā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija   Informācija

Atbildīgais:

D. Špeļs tālr. 67026511, dainis.spels@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas"

Aprites stadija:

Izsludināts VSS-114, 05.02.2015.
Apstiprināts MK

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija   Informācija

Atbildīgais:

A. Djakova tālr. 67026473, anna.djakova@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

2015. gada  25.martā Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijai un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijai izsūtīta pirmā MK noteikumu projekta un kritēriju projekta redakcija.  
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2015. gada 2.jūlija 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas sēdē.

Priekšlikumus, ierosinājumus un komentārus lūdzam sūtīt uz zemāk norādīto atbildīgās personas epastu.

Dokumenti:

Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS
Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS
Projektu iesniegumu vērtēšanas KRITĒRIJI
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas METODIKA

Atbildīgais:

I.Briņķe tālr. 66016716, ieva.brinke@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.2.pasākuma „Digitalizācija” īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā   

Dokumenti:

Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS

Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS

Projektu iesniegumu vērtēšanas KRITĒRIJI
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas METODIKA

Atbildīgais:

I.Briņķe tālr. 66016716, ieva.brinke@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanu””

Aprites stadija:

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2015.gada 30.aprīļa Uzraudzības komitejā (darba kārtības B daļas 4.punkts).

Dokumenti:

Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) APSTIPRINĀTA
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji APSTIPRINĀTI

Atbildīgais:

R.Timermanis tālr. 66016709, ritvars.timermanis@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.2.1. pasākuma „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā;
Ministru kabineta noteikumu projekts kopā ar projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projektu tiek izskatīts 2014.-2020.gada plānošanas perioda vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes prioritārā virziena apakškomitejā; 

Izsludināts VSS 12.03.2015. (VSS-224)

Dokumenti:

Ministru kabineta noteikumu projekts un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju PROJEKTS 
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikas PROJEKTS

Atbildīgais:

I.Kukle 66016569, inese.kukle@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām””

Aprites stadija:

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2015.gada 30.aprīļa Uzraudzības komitejā (darba kārtības B daļas 4.punkts)

Dokumenti:

Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji APSTIPRINĀTI

Atbildīgais:

R.Timermanis tālr. 66016709, ritvars.timermanis@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” 5.1.1.1. pasākuma „Pasākumi augstu plūdu risku novēršanai” īstenošanu””

Aprites stadija:

Ministru kabineta noteikumu projekts saskaņots ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju, drīzumā tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā.

Dokumenti:

2015.gada 10.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.71 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas vērtēšanas kritēriji
Projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Atbildīgais:

S.Kļaviņa tālr.66016581, sarmite.klavina@varam.gov.lv ; Z. Krūkle 66016713, zanda.krukle@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

Skaties video tiešraidi!
 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
07.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta