Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Normatīvie aktiStarptautiskie līgumiVide
 
 
 
spēkā esošs no 2003.08.16

Publicēts:Vēstnesis 114 2003.08.15.

 
LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

Noteikumi nr. 442

2003.08.12.

prot. Nr. 44 14.§

Noteikumi par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, par informācijas apmaiņu un sadarbību kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju jomā

 

Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta
iekārtas likuma
14.panta pirmās daļas
3.punktu

 

1. Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līguma par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, par informācijas apmaiņu un sadarbību kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju jomā projekts (turpmāk – līgums) ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.

2. Pilnvarot vides ministru parakstīt līgumu.

3. Līgums stājas spēkā tā 11.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

 

Ministru prezidents

E.Repše


Vides ministrs


R.Vējonis


STARPTAUTISKS LĪGUMS LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR KODOLNEGADĪJUMU OPERATĪVU IZZIŅOŠANU, PAR INFORMĀCIJAS APMAIŅU UN SADARBĪBU KODOLDROŠĪBAS UN AIZSARDZĪBAS PRET RADIĀCIJU JOMĀ

 

Latvijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība (turpmāk "Līgumslēdzējas puses"),
Atsaucoties uz 1986.gada 26.septembra Konvenciju par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, (turpmāk - SAEA Konvencija),
Ņemot vērā 1975.gada 1.augusta Eiropas Drošības un sadarbības konferences Noslēguma dokumenta noteikumus,
Vēloties turpmāk stiprināt starptautisko sadarbību kodolenerģijas drošas izmantošanas un jonizējošā starojuma tehnoloģiju jomā,
Pārliecībā, ka visaptveroša sadarbība starp abām valstīm veicinās iespējamu kodolavāriju un radiācijas avāriju riska un seku ierobežošanu un uzlabos aizsardzības pret radiāciju infrastruktūru,
Ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Piemērošanas sfēra

1. Šis Līgums attiecas:
a) uz jebkuru negadījumu saistībā ar Līgumslēdzēju pušu vai to jurisdikcijā vai kontrolē esošu fizisku vai juridisku personu kodoliekārtām vai darbībām, kas norādītas šī panta 2.daļā, kuru rezultātā notiek radioaktīvu vielu noplūde vai iespējams, ka notiek šāda noplūde, un šī noplūde kļuvusi vai var kļūt par pārrobežu pārnesi, kas no aizsardzības pret radiāciju viedokļa varētu būt būtiska otrai Līgumslēdzējai pusei;
b) ja kādas no Līgumslēdzējas puses radiācijas monitoringa sistēma ir reģistrējusi jonizējoša starojuma līmeni, kurš augstāks par līmeni, par kādu vienojušās Līgumslēdzējas puses, bet kuru nav radījušas noplūdes no kodoliekārtām vai darbības to teritorijā.

2. Šis Līgums attiecas uz iekārtām un darbībām (turpmāk - attiecīgi "kodoliekārta" un "kodoldarbība"), kas norādītas turpmāk:
a) jebkāds kodolreaktors;
b) jebkāda kodoldegvielas cikla iekārta;
c) jebkāds radioaktīvo atkritumu pārvaldības uzņēmums;
d) kodoldegvielas vai radioaktīvo atkritumu transportēšana un glabāšana;
e) lauksaimniecībā, rūpniecībā, medicīnā un pētniecības nolūkos izmantojamo radioizotopu ražošana, izmantošana, glabāšana, apglabāšana un transportēšana;
f) radioizotopu izmantošana enerģijas ražošanā kosmosa objektiem.

3. Lai samazinātu radioloģiskās sekas, Līgumslēdzējas puses brīdina viena otru arī par citiem kodolnegadījumiem un radiācijas negadījumiem, kas nav minēti šajā pantā, bet kas var radīt radioloģiskās sekas otras Līgumslēdzējas puses teritorijā.

2.pants

Kompetentās institūcijas

1. Šo Līgumu īsteno Līgumslēdzēju pušu kompetentās institūcijas saskaņā ar to savstarpēju vienošanos par šī Līguma noteikumu izpildi.

2. Kompetento institūciju pārstāvji tiekas nepieciešamības gadījumā, lai apspriestu savstarpēji aktuālus jautājumus, kas attiecas uz Līguma īstenošanu. Sanāksmju laiks, vieta un darba kārtība iepriekš tiek saskaņota.

3. Šī Līguma izpratnē "kompetentās institūcijas" nozīmē:
LATVIJAS REPUBLIKĀ:
Latvijas Republikas Vides ministrija
LIETUVAS REPUBLIKĀ:
Lietuvas Republikas Ekonomikas ministrija

4. Līgumslēdzējas puses nekavējoties ziņo otrai Līgumslēdzējas pusei par jebkurām izmaiņām kompetentajās institūcijās un to kontaktpunktos.

3.pants

Operatīvā izziņošana

1. Ja notiek negadījums, kas saistīts ar kodoliekārtu vai kodoldarbībām vienas Līgumslēdzējas puses teritorijā, kā rezultātā notiek vai var notikt radioaktīvo vielu noplūde, un ja šādai noplūdei var būt ietekme ārpus vienas Līgumslēdzējas puses teritorijas, kas varētu būt nozīmīga no radiācijas drošības viedokļa otrai Līgumslēdzējai pusei, tā Līgumslēdzēja puse, kuras teritorijā negadījums ir noticis, tieši brīdina otru Līgumslēdzēju pusi. Tā arī nekavējoties sniedz tādu pieejamu informāciju, kas ir būtiska, lai samazinātu radioloģiskās sekas. Informācijai jāsatur šādus datus, ja tie ir pieejami:
a) kodolnegadījuma laiku, precīzu vietu, ja iespējams, un raksturu;
b) aptvertās kodoliekārtas vai kodol-darbības;
c) kodolnegadījuma pieņemtu vai noteiktu iemeslu un tā paredzamo attīstību uz radioaktīvo vielu pārrobežu pārnesi;
d) radioaktīvās noplūdes vispārēju raksturojumu, ietverot (cik tālu tas īstenojams un iespējams) radioaktīvās noplūdes raksturu, iespējamo fizisko un ķīmisko formu un daudzumu, sastāvu un efektīvo augstumu;
e) informāciju par esošajiem un paredzamajiem meteoroloģiskajiem un hidroloģiskajiem apstākļiem, kas nepieciešami radioaktīvo vielu pārrobežu pārneses prognozēšanai;
f) vides monitoringa rezultātus, kas saistīti ar radioaktīvo vielu pārrobežu pārnesi;
g) veiktie vai plānotie aizsardzības pasākumi ārpus negadījuma vietas;
h) radioaktīvās noplūdes turpmāk paredzamo norisi.

2. Informācija, kas norādīta šī panta 1.daļā, tiek papildināta ar situācijas attīstībai atbilstošu informāciju tik ilgi, cik Līgumslēdzēju pušu kompetentās institūcijas vienojas, ka tas ir nepieciešams.

3. Līgumslēdzēja puse, kas nodrošina informāciju saskaņā ar šo pantu, ciktāl tas ir saprātīgi izpildāms, nekavējoties atbild uz otras Līgumslēdzējas puses pieprasījumu, sniedzot turpmāku informāciju vai konsultācijas.

4. Ja vienas Līgumslēdzējas puses radiācijas monitoringa sistēma reģistrē jonizējošā starojuma līmeni, kas pārsniedz Līgumslēdzēju pušu saskaņoto līmeni, un kas nav radies noplūdes rezultātā no tās teritorijā esošajām kodoliekārtām vai kodoldarbībām, tā nekavējoties par to paziņo otrai Līgumslēdzējai pusei un turpina informēt otru pusi par apstākļu attīstību.

5. Sākotnējo informāciju sniedz angļu valodā ar koda vārdu "EMERCON", ko paredzēts saņemt tieši caur oficiālajiem kontaktpunktiem:
LATVIJAS REPUBLIKĀ:
Radiācijas drošības centrs (RDC)
Maskavas 165, Rīga, LV-1019
Telefons: + 371 7032678 (visu diennakti)
Fakss: + 371 7032659 (visu diennakti)
Mob. telefons: + 371 6565626 (visu diennakti)
E-pasts: rdc@rdc.gov.lv
LIETUVAS REPUBLIKĀ:
Lietuvas Kodoldrošības inspekcija (VATESI)
Šermukšniu 3, Viļņa, LT-2600
Mob. telefons: +370 69844074 (visu diennakti)
Fakss: +370 5 2614487 (darba laikā)
E-pasts: emercon@vatesi.lt

6. Saskaņā ar šo pantu, sniedzamās informācijas formu nosaka kompetentās institūcijas ar atsevišķu vienošanos.

4.pants

Informācijas apmaiņa

1. Līgumslēdzējas puses apmainās ar informāciju par to teritorijā ekspluatācijā esošajām, plānoto vai būvniecības stadijā esošo, ekspluatācijā nododamo un no tās noņemamo kodoliekārtu vai jau likvidēto kodoliekārtu drošību, kā arī sniedz attiecīgu informāciju par kodoldarbībām, kas saistītas ar radioaktīvo vielu noplūdes risku tādos daudzumos, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamos līmeņus. Šādu informāciju nodrošina saskaņā ar šī līguma 2.panta 1.daļu.

2. Līgumslēdzējas puses viena otrai, cik vien iespējams ātri, paziņo par būtiskām ar drošību saistītām izmaiņām to teritorijā esošajās kodoliekārtās vai kodoldarbībās.

3. Līgumslēdzējas puses nekavējoties paziņo viena otrai par jebkuru kodolmateriālu, jonizējoša starojuma avotu un radioaktīvo atkritumu neatļautas pārvietošanas gadījumu, ja atklāts vai ir pamats uzskatīt, ka tādi kodolmateriāli, jonizējošā starojuma avoti un radioaktīvie atkritumi ir tikuši neatļauti ievesti no vienas Līgumslēdzējas puses otrā Līgumslēdzējas pusē.

4. Šī panta 1., 2., un 3.daļu ieviešanas līdzekļus nosaka abu Līgumslēdzēju pušu kompetentās institūcijas ar atsevišķu vienošanos.

5. Līgumslēdzējai pusei, kura saņem saskaņā ar šo pantu nodoto informāciju, ir tiesības konsultēties ar otru Līgumslēdzēju pusi par šādas informācijas tālāko izskaidrošanu.

5.pants

Zinātniskā un tehniskā sadarbība

Līgumslēdzējas puses atbalsta un veicina zinātnisko un tehnisko sadarbību starp attiecīgajām valsts iestādēm un citām abu Līgumslēdzēju pušu institūcijām kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju jomā, ieskaitot radioaktīvās noplūdes monitoringu, negadījumu prognozēšanu, kā arī lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu pārraudzību.

6.pants

Izdevumu atlīdzināšana

Izdevumu atlīdzināšana, kas saistās ar informācijas apmaiņu saskaņā ar šo Līgumu, nevar būt vienas Līgumslēdzējas puses prasības priekšmets otrai.

7.pants

Informācijas izmantošana

1. Apmaiņā esošā informācija tiek iedalīta kā:
a) atklātā informācija;
b) ierobežotas pieejas informācija.
Ja Līgumslēdzēja puse, sniedzot informāciju, klasificē to par ierobežotas pieejas informāciju, tā otrai pusei precīzi norāda ierobežotās izmantošanas būtību. Ierobežotas pieejas informāciju izmanto vienīgi otrās Līgumslēdzējas puses kodoldrošības un radiācijas drošības iestādes un citas valsts iestādes. Bez rakstiskas vienošanās starp Līgumslēdzējām pusēm šāda ierobežotas pieejas informācija netiek nodota trešajai pusei.

2. Nekas no 1.punktā noteiktā nav pretrunā ar abu Līgumslēdzēju pušu nacionālo normatīvo aktu prasībām.

8.pants

Saistība ar citiem līgumiem

Šis Līgums neietekmē iepriekš starp Līgumslēdzējām pusēm noslēgtus līgumus, kā arī Līgumslēdzēju pušu saistības, kas izriet no citiem spēkā esošiem starptautiskajiem līgumiem.

9.pants

Grozījumi

Līgumslēdzējām pusēm vienojoties, jebkurā laikā šī Līguma noteikumos var izdarīt grozījumus, kas tiek noformēts kā šī Līguma protokols un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.pants

Strīdu izskatīšana

1. Jebkuras domstarpības attiecībā uz šī Līguma noteikumu piemērošanu vai interpretēšanu tiek risinātas sarunu ceļā starp abām Līgumslēdzējām pusēm.

2. Ja šādas domstarpības Līgumslēdzējas puses nespēj atrisināt 6 mēnešu laikā kopš prasības pēc savstarpējām sarunām saskaņā ar šī panta 1.daļu, strīds pēc jebkuras Līgumslēdzējas puses lūguma tiek nodots arbitrāžas tiesā saskaņā ar procedūru, kas noteikta SAEA Konvencijas 11.panta 2.daļā.

11.pants

Stāšanās spēkā

Līgums stājas spēkā dienā, kad saņemts pēdējais no Līgumslēdzēju pušu rakstiskajiem paziņojumiem par iekšējās juridiskās procedūras pabeigšanu, lai Līgums stātos spēkā atbilstoši katras Līgumslēdzējas puses normatīvajiem aktiem.

12.pants

Līguma darbības termiņš

1. Šis Līgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

2. Ikviena Līgumslēdzēja puse var denonsēt šo Līgumu, par to iepriekš rakstiski paziņojot otrai Līgumslēdzējai pusei, bet ne vēlāk kā vienu gadu pirms denonsēšanas datuma.
Noslēgts 2003.gada 3.oktobrī Viļņā divos oriģinālos latviešu, lietuviešu un angļu valodā, visi teksti ir autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā Līgumslēdzējas puses vadās no teksta angļu valodā.

 

Latvijas Republikas                          Lietuvas Republikas
    valdības vārdā                                  valdības vārdā

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
01.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta