Drukāt
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana

Apstiprinātie projekti
2010.gada 7.jūnijā un 17.jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana” (turpmāk konkurss) ietvaros pieņemti 20 lēmumi par projektu iesniegumu apstiprināšanu Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1492 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana” nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1492) 9.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām, līgumi noslēgti par 19 projektu īstenošanu ar kopējo Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu 1 741 560,24 Ls.

Vērtēšanas rezultāti:
2010.gada 19.janvārī tika izsludināta pieteikšanās konkursam, kas noslēdzās 2010.gada 19.martā. Projektu vērtēšana tika uzsākta 2010.gada 24.martā un noslēdzās 2010.gada 26.maijā.
Konkursa ietvaros tika iesniegti 33 projektu iesniegumi, un pieprasītais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums bija 3 275 155,14 Ls.
Izvērtējot projektu iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem tika apstiprināti 20 projektu iesniegumi, noraidīti 13 projektu iesniegumi, no kuriem 6 administratīvās neatbilstības dēļ, bet 7 finansējuma nepietiekamības dēļ. Viena apstiprinātā ar nosacījumu projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā neiesniedza prasītos precizējumus un atbilstoši MK noteikumu Nr.1492 65.punktam zaudēja tiesības slēgt līgumu par projekta īstenošanu.

Informācijai:
Konkursa normatīvā bāze – Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1492 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana” nolikums” (turpmāk ‑ MK noteikumi Nr.1492).

Konkursa mērķis ‑ veicināt siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas samazinošo produktu un tehnoloģiju pieejamību Latvijā, tādējādi nodrošinot SEG emisiju samazināšanu.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums - 1 757 010 latu.

Konkursa ietvaros projektam pieejamā finansējuma atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

45 % – sīkiem un maziem komersantiem;
35 % – vidējiem komersantiem;
25 % – tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām.

MK noteikumi Nr.1492 23.punktā noteikto atbalsta intensitāti var palielināt par papildus 15 %, ja tiek izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

- projekts paredz ne mazāk kā divu neatkarīgu komersantu sadarbību, no kuriem vismaz viens ir mazais vai vidējais komersants, un neviens no projektā iesaistītajiem komersantiem nesedz vairāk par 60 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
- projekts paredz komersanta un pētniecības organizācijas sadarbību un pētniecības organizācija sedz vismaz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, un tai ir tiesības publicēt projekta ietvaros pašas veikto pētījumu rezultātus.

Līdz ar to konkursa ietvaros projektam pieejamā maksimālā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz 60 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais minimālais finansējums ir 30 000 latu, maksimālais finansējums ir 150 000 latu.

Īstenojot projektu, jāsasniedz projekta iesnieguma veidlapas 3.sadaļas 3.6.apakšpunktā norādītie projekta rezultāti.

Projektu īstenošanas laiks - līdz 2011.gada 1.decembrim.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/