Drukāt
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās

No 2011.gada 11. līdz 18. februārim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ir pieņemti 49 lēmumi par projektu apstiprināšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās” ietvaros par kopējo Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu 8 125 242,34 Ls.

Vērtēšanas rezultāti:
2010.gada 20.jūlijā tika izsludināta pieteikšanās konkursam Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk-finanšu instrumenta) projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās” (turpmāk-konkurss) ietvaros, kas noslēdzās 2010.gada 21.oktobrī. Projektu vērtēšana konkursa ietvaros tika uzsākta 2010.gada 3.novembrī un noslēdzās 2011.gada 24.janvārī.
Konkursa ietvaros tika iesniegts 51 projektu iesniegums par 71 ēku un pieprasītais finanšu instrumenta finansējums bija 8501741,80 Ls.
No 51 projektu iesnieguma tika apstiprināti 49 projekti un noraidīti 2 projekti, no kuriem abi administratīvās neatbilstības dēļ.

Konkursa normatīvā bāze - Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.521 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums" ar grozījumiem, kas izdarīti 30.11.2010. ar MK noteikumiem 1093 (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.521).

Konkursa mērķis - Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot komersantu ražošanas ēku, ražošanas tehnoloģisko iekārtu un ražošanas tehnoloģiju energoefektivitāti.

Finanšu instrumenta finansējums: 8 125 242,34 Ls

Finanšu instrumenta maksimālā atbalsta intensitāte no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas:
55 % – sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem;
45 % – lielajiem komersantiem.

Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais minimālais finanšu instrumenta finansējums ir 20 000 latu, maksimālais finanšu instrumenta finansējums – 500 000 latu

Īstenojot projektu, jāpanāk atbilstība šādam kritērijam – oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu, nav mazāks par 0,7 kgCO2/Ls gadā.

Projektu īstenošanas laiks: līdz 2011.gada 1.decembrim.

 

Kontaktpersona:
Ritma Ekimāne
tālr. 66016779
e-pasts: ritma.ekimane@vidm.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/