Drukāt
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās

No 2010.gada 3. līdz 7.decembrim Vides ministrijā ir pieņemti 27 lēmumi un 2011.gada 6.aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ir pieņemti 2 lēmumi par projektu apstiprināšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” ietvaros par kopējo Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu 11 939 811,66 Ls.

Vērtēšanas rezultāti:

2010.gada 20.jūnijā tika izsludināta pieteikšanās konkursam Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk-finanšu instrumenta) projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” (turpmāk-konkurss) ietvaros, kas noslēdzās 2010.gada 23.augustā.

Projektu vērtēšana konkursa ietvaros tika uzsākta 2010.gada 30.augustā un noslēdzās 2010.gada 25.novembrī.

Konkursa ietvaros tika iesniegti 62 projektu iesniegumi par 111 ēkām un pieprasītais finanšu instrumenta finansējums bija 22 93 83 63,30 Ls.

No 62 projektu iesniegumiem tika apstiprināti 29 projekti un noraidīti 33 projekti, no kuriem:

1.      9 – administratīvās un kvalitātes neatbilstības dēļ.
2.      24 – finanšu instrumenta finansējuma nepietiekamības dēļ.

Konkursa normatīvā bāze - Ministru kabineta 2010. gada 5.maija noteikumi Nr.417 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.417).

Konkursa mērķis - oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu Latvijas Republikas valsts dibināto un pašvaldību dibināto profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk – valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādes) ēkās.

Finanšu instrumenta finansējums: 11 939 811,66 Ls
(Sākotnējā Ministru kabineta noteikumos Nr.417 pieejamā finanšu instrumenta summa sastādīja 10 225 798 Ls. Ar Ministru kabineta 2010. gada 30.novembra grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.417 un 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.521 ”Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās” nolikums” tika veikta finansējuma 1 337 514,2 LVL apmērā pārdale no projektu iesniegumu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās” uz projekta iesniegumu konkursu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās”. Ar Ministru kabineta 2011.gada 22.marta noteikumiem Nr.217 „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.417 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”” tika veikta papildus finansējuma pārdale 376 499,46 Ls apmērā no projektu iesniegumu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās”).

Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais minimālais finanšu instrumenta finansējums ir 30 000 latu, maksimālais finanšu instrumenta finansējums – 1 000 000 latu.

Finanšu instrumenta maksimālā atbalsta intensitāte: 85% no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas.

Katrā ēkā projekta īstenošanas rezultātā jāpanāk atbilstība šādiem rādītājiem:

  • siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 100 kWh/m2 gadā;
  • oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu, nav mazāks par 0,35 kgCO2/Ls gadā;

Projektu īstenošanas laiks: līdz 2011.gada 1.decembrim.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 05.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/