Drukāt
Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām

2012.gada 3.janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk- KPFI) finansēto projektu atklātā konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.789 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” nolikums” (turpmāk MK noteikumi Nr.789) 7.1.apakšpunktā minētajā aktivitātē (turpmāk konkurss) ietvaros pieņemts lēmums par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vēstnesis” projekta „Latvijas Vēstneša portāla „par likumu un valsti” uzticami, informatīvi skaidrojumi par vides ilgtspējas nozīmi, energotaupību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu Latvijas mājsaimniecībās” iesnieguma apstiprināšanu par kopējo Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu 4328 Ls.   

Vērtēšanas rezultāti:
2010.gada 11.novembrī tika izsludināta pieteikšanās konkursa ietvaros, kas noslēdzās 2011.gada 1.novembrī. Projektu vērtēšana konkursa ietvaros tika uzsākta 2011.gada 10.novembrī un noslēdzās 2011.gada 16.decembrī. Konkursa ietvaros tika iesniegts viens projekta iesniegums un pieprasītais finanšu instrumenta finansējums bija 4328 Ls.

Projekta aktivitātes:
Radoša konkursa rīkošana par labākajām publikācijām laikrakstos, žurnālos un tīmekļa vietnēs, kuras aptver iespējami plašu auditoriju un veicina sabiedrības vispārējā informētības līmeņa paaugstināšanu par nepieciešamību novērst klimata pārmaiņas, veicināt energotaupības pasākumus un izmantot atjaunojamos energoresursus.

Informācijai:

Konkursa normatīvā bāze - Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.789 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” nolikums”

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, sekmējot pamatotu lēmumu pieņemšanu un videi nekaitīgu rīcību.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums (7.1.aktivitātei): 89 000 Ls

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta maksimālā atbalsta intensitāte: 100 % (projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav paredzēts). MK noteikumu Nr.789 7.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei viena projekta pieejamais minimālais finanšu instrumenta finansējums ir 5 000 latu, maksimālais finanšu instrumenta finansējums – 10 000 latu.

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 12.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/