Drukāt
Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" ietvaros tika iesniegti 80 projekti:

1. Latvijas Republikas pilsētu vai novadu pašvaldību un izglītības iestāžu kategorijā 13 projekti;
2. Latvijas Republikā reģistrētiem sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantu, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēto zinātnisko institūciju kategorijā 67 projekti.

Projektu vērtēšana: Projekta vērtēšana tika uzsākta 2010.gada 10.augustā. Pēdējie lēmumi par projektu apstiprināšanu un noraidīšanu izsūtīti 2011.gada 14.februārī.

Apstiprināto projektu skaits: 47 (11 pašvaldības, 1 izglītības iestāde, 35 komersanti);

Noraidīto projektu skaits: pēc administratīvās vērtēšanas – 8 projekti, nepietiekama KPFI finansējuma dēļ – 18 projekti.

Konkursa normatīvā bāze – Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.441 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums".

Konkursa mērķis – ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus.

Finanšu instrumenta finansējums: 8 082 346 LVL, tai skaitā:

1. Latvijas Republikas pilsētu vai novadu pašvaldībām un izglītības iestādēm – 2 108 412 latu;
2. Latvijas Republikā reģistrētiem sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām – 5 973 934 lati.

Finanšu instrumenta maksimālā atbalsta intensitāte:
Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

  • 75 % – Latvijas Republikas pilsētu vai novadu pašvaldībām un izglītības iestādēm, ja projektā notiek pāreja no fosilo kurināmo izmantojošām siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijām uz tehnoloģijām, kas pašu vajadzībām ražo siltumenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem;
  • 65 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām;
  • 55 % – vidējiem komersantiem, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām.

Konkursa ietvaros atbilstošas projekta aktivitātes:

  • siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu rekonstrukcija vai nomaiņa, lai fosilos energoresursus varētu aizvietot ar atjaunojamiem energoresursiem;
  • jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegāde, būvniecība un uzstādīšana elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.

Projektu īstenošanas laiks: līdz 2011.gada 1.decembrim.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/