Drukāt
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)

2011.gada 11.oktobrī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) izstrādātie priekšlikumi, paredzot piešķirot papildus līdzekļus 1 397 389,39 LVL apmērā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” II kārtas iesniegto projektu iesniegumu atbalstīšanai no KPFI projektu konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” I kārta ietaupītajiem līdzekļiem.

 

Finansējuma pārdali nosaka VARAM sagatavotie MK noteikumu projekti „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” nolikums”” un „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr. 542 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” nolikums””.

 

Šajā sakarā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” II kārta pieejamais finansējums tika palielināts no 16 108 843 LVL uz 17 506 232,39 LVL.

 

Laikposmā no 2010.gada 15.decembra līdz 2011.gada 26.oktobrim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā KPFI konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” II kārta ietvaros pieņemti  lēmumi par 46 projektu iesniegumu apstiprināšanu par kopējo KPFI finansējumu 17 506 232,39 LVL:

  • 18 projektu iesniegumi tika apstiprināti 2010.gada nogalē par 8 521 500 LVL KPFI finansējumu;
  • 22 projektu iesniegumi tika apstiprināti 2011.gada sākumā par 7 587 343 LVL KPFI finansējumu (Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumi Nr.49);
  • 6 projektu iesniegumi apstiprināti 2011.gada oktobrī par 1 397 389,39 LVL KPFI finansējumu (Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumi Nr.798).

Informācijai

Konkursa normatīvā bāze - Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.542 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums" (pašvaldību ēku II kārta), Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumi Nr.49 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.542 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” nolikums” un Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumi Nr.798 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.542 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” nolikums”

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu Latvijas Republikas pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums: 17 506 232,39 LVL.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta maksimālā atbalsta intensitāte: 85% no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas. Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais minimālais finanšu instrumenta finansējums ir 50 000 latu, maksimālais finanšu instrumenta finansējums – 750 000 latu. Projekta īstenošanas rezultātā jāpanāk atbilstība šādiem rādītājiem:

  • katrā ēkā, uz kuru attiecas projekta aktivitātes, siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 100 kWh/m2 gadā; 
  • projekta kopējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs (turpmāk – efektivitātes rādītājs), kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu, nav mazāks par 0,35 kgCO2/Ls gadā.

Projektu īstenošanas laiks: līdz 2011.gada 1.decembrim.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/