Drukāt
Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā

Uzmanību projektu iesniegumu iesniedzējiem!

 Noslēgusies Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā " Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" (turpmāk – konkurss) iesniegto precizēto projektu iesniegumu vērtēšana pēc administratīvās atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Saskaņā ar projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas atzinumu atbildīgā iestāde nolēmusi apstiprināt 24 projektu iesniegumus un noraidīt 12 projektu iesniegumus, no kuriem 11 neatbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, bet viens projekta iesniegums noraidīts KPFI finanšu nepietiekamības dēļ. Apstiprināto projektu saraksts apskatāms sadaļā „Konkursa rezultāti”.


Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.

Konkursa ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir 2 811 216 lats, kur vienam projektam minimālais pieejamais KPFI finansējums ir 10 000 latu un maksimālais – 350 000 LVL. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā KPFI atbalsta intensitāte nepārsniedz 70% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt ne vairāk kā divus projekta iesniegumus. Par vienu un to pašu apgaismojuma infrastruktūru var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikas pašvaldība, tās iestāde vai aģentūra, kā arī komersants. Projekta iesniedzēja bilancē ir jābūt apgaismojuma infrastruktūrai:

  • kas atrodas pašvaldības publiskajā teritorijā;
  • ar kuru nodrošina pašvaldības autonomas funkcijas izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem par pašvaldībām;
  • kurā tiks īstenotas konkursā atbalstāmas aktivitātes.

Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

1. Esošo gaismekļu vai to sastāvdaļu demontāža, nomaiņa vai rekonstrukcija uz energoefektīviem gaismekļiem, lai samazinātu energoresursu patēriņu;
2. Jaunu energoefektīvu gaismekļu uzstādīšana;
3. Gaismekļu apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas ar B vai C raksturlīkni uzstādīšana tikai kopā ar 1.un 2.punktā minētajām aktivitātēm;
4. Pievada uzstādīšana posmā no aizsardzības automātikas līdz gaismeklim (posma garums ne vairāk kā 15 metri) tikai kopā ar 1.un 2.punktā minētajām aktivitātēm.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 29.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/