Drukāt
Laika grafiks

* Informācija aktualizēta 2009.gada 4.augustā

Termiņš
Novada domes sēdes
(Nozīmīgākie jautājumi)
Vienlaicīgi veicamie citi pasākumi
(Šajā grafikā norādītajos termiņos)
01.07.2009.

Novada domes pirmā sēde:

1. Domes priekšsēdētāja vēlēšanas;

2. Novada domes priekšsēdētāja vietnieka(-ku) ievēlēšana;

3. Novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšana;

4. Novada pašvaldības izpilddirektora iecelšana amatā.

** Papildu informācija atrodama: Novadu veidošanas rokasgrāmatā

 

01.07.2009.

Novada domes ārkārtas sēde:

1. Novada administratīvā centra noteikšana;

2. Lēmuma par novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām pieņemšana;

3. Lēmuma par bijušo vietējo pašvaldību budžetu apvienošanu pieņemšana;

4. Lēmuma par domes priekšsēdētāja un deputātu darba samaksu pieņemšana;

5. Lēmuma par novada pašvaldības kā budžeta iestādes izveidošanu pieņemšana;

6. Novada pašvaldības kā budžeta iestādes nolikuma pieņemšana;

7. Novada pašvaldības nolikuma pieņemšana.

** Papildu informācija atrodama: Novadu veidošanas rokasgrāmatā

1. Novada domes priekšsēdētāja rīkojuma izdošana novada pagastu/pilsētu izpilddirektoriem par rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu;
2. Domes amatpersonu paraksta tiesību apstiprināšana;
3. Lietvedības darba organizācijas uzsākšana.

 

02.07.09. – 15.07.09. 

 Novada domes sēde:

1. Novada pašvaldības grāmatvedības struktūras apstiprināšana;

2. Lēmuma pieņemšana par kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieka maiņu;

3. Normatīvajos aktos paredzēto komisiju izveide.

** Papildu informācija atrodama: Novadu veidošanas rokasgrāmatā

1. Novada pašvaldības budžeta izstrādāšana;
2. Novada pašvaldības kā budžeta iestādes reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā;
3. Novada pašvaldības konta atvēršana un Valsts ieņēmumu dienesta informēšana par to;
4. Novada domes priekšsēdētāja rīkojuma izdošana par pašvaldības mantas, finanšu līdzekļu, institūciju, tiesību un saistību pieņemšanas – nodošanas komisijas izveidi;
5. Kontaktinformācijas par jaunizveidotā novada pašvaldību un amatpersonām sagatavošana un nosūtīšana RAPLM;
6. Valsts ieņēmumu dienesta informēšana par iestāžu pakļautības maiņu;
7. Valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību institūciju un citu interesentu informēšana par novada pašvaldības statusu un rekvizītu maiņu;
8. Kapitālsabiedrību informēšana par novada domes lēmumu par kapitālsabiedrību īpašnieka maiņu;
9. Novada domes izpilddirektora rīkojuma izdošana par atbildīgajām amatpersonām par bijušo vietējo pašvaldību arhīviem un lietvedību;
10. Amatu saraksta sagatavošana, struktūrvienību reglamenta izstrādāšana, struktūrvienību darbinieku amata aprakstu sagatavošana, bijušo vietējo pašvaldību iestāžu nolikumu izskatīšana, priekšlikumu sagatavošana nepieciešamajiem grozījumiem tajos;
11. Darba tiesiskās attiecības, esošo darba koplīgumu izskatīšana un jaunu koplīgumu sagatavošana;
12. Pilsētu/pagastu darbinieku personas lietu saraksta nodošana novada pašvaldībai;
13. Novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma sagatavošana;

14. Priekšlikumu izstrāde sociālās aprūpes un sociālās palīdzības organizācijai novadā;
15. Priekšlikumu sagatavošana vienotu IT sistēmu ieviešanai novada pašvaldības darbības nodrošināšanai;

16. Autotransporta un citas tehnikas pārreģistrēšana.

  •  16.07.09. – 31.07.09.

Novada domes sēde:
1. Novada pašvaldības budžeta pieņemšana;
2. Sociālās aprūpes un sociālās palīdzības organizācija novadā;
3. Novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšana;
4. Amatu saraksta un struktūrvienību reglamenta apstiprināšana;
5. Pagasta (pilsētas) pārvaldes vadītāja iecelšana amatā;
6. Novada domes lēmuma pieņemšana par teritoriālo vienību detālplānojumu izvērtēšanu.
** Papildu informācija atrodama: Novadu veidošanas rokasgrāmatā

Priekšlikumu izstrāde:
1. novada bāriņtiesas izveidošanai;
2. novada dzimtsarakstu nodaļas izveidošanai;
3. citu novada iestāžu (aģentūru) izveidošanai un nolikumu sagatavošanai;

4. novada kapitālsabiedrību dibināšanai;
5. izglītības un sporta pakalpojumu sniegšanas organizācijai novadā;
6. kultūras pakalpojumu sniegšanas organizācijai novadā.

10.08.09. – 31.08.09.

Novada domes sēde:

1. Novada pašvaldības bāriņtiesas izveidošana;
2. Novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas izveidošana;
3. Citu novada pašvaldības iestāžu (aģentūru) izveidošana un nolikumu apstiprināšana;
4. Novada pašvaldības kapitālsabiedrību dibināšana, komunālo pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana;
5. Izglītības un sporta pakalpojumu sniegšanas organizācija novadā;
6. Kultūras pakalpojumu sniegšanas organizācija novadā.

 ** Papildu informācija atrodama: Novadu veidošanas rokasgrāmatā

 

1. Iestāžu (aģentūru) un to struktūrvienību reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā;
2. Novadu veidojošo bijušo vietējo pašvaldību saistošo noteikumu izvērtēšanas uzsākšana;
3. Novada teritorijas attīstības programmas izstrādes uzsākšana.

01.09.09. – 30.09.09.
 

Novada domes sēde:
Novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšana

** Papildu informācija atrodama: Novadu veidošanas rokasgrāmatā

Nekustamā īpašuma pārreģistrācija
 01.10.09. – 30.10.09.

Novada domes sēde:
Novada pašvaldības darbības nodrošināšanai nepieciešamo saistošo noteikumu pieņemšana

** Papildu informācija atrodama: Novadu veidošanas rokasgrāmatā

 

 

** Papildu informācija atrodama: Novadu veidošanas rokasgrāmatā

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/pasv/