Drukāt
Pilsētu attīstības jautājumi

Šobrīd gan Eiropas Savienības, gan Latvijas mērogā ir vērojams būtisks pavērsiens līdzšinējā domāšanā par teritoriālās attīstības jautājumiem, jo arvien biežāk tiek lietots integrēts skatījums uz pilsētu un reģionu attīstības jautājumiem. Pilsētu attīstības jautājumi vairs netiek skatīti atrauti no reģionālās attīstības jautājumiem. Gluži otrādi, viena no svarīgākajām prioritātēm Teritoriālās attīstības darba kārtībā (The Territorial Agenda for the European Union) nosaka nepieciešamību veicināt policentrisku attīstību un inovācijas, izmantojot pilsētreģionu un pilsētu sadarbības tīklus. Papildus tam, par prioritāti tiek izvirzīta arī jaunu teritoriālās pārvaldības un sadarbības formu meklēšana, pamatā starp pilsētu un lauku apgabaliem.

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam izvirza policentrisku attīstību, izmantojot pilsētu attīstības potenciālu un spēju labvēlīgi ietekmēt plašāku teritoriju attīstību, veidojot pilsētu tīklus, kā priekšnosacījumu līdzsvarotas valsts attīstībai.

Minēto policentrisma pieeju Latvijā ir plānots iedzīvināt, pārskatot kopējo reģionālās politikas ietvaru.

Prioritāte „Policentriska attīstība”

Pētījumi

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/PilsAtt/