Drukāt
Attīstības plānošanas dokumentu projekti

Nosaukums:

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam. 8., 9. un 10. nodaļa

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2020.gada 3. augustam.

Dokumenti:

Plāna projekts ar pielikumiem

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv

Nosaukums:

Plānošanas dokumentu projekti “Notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāns 2021. – 2027. gadam” un “Ūdensapgādes investīciju plāns 2021.-2027.gadam”

Aprites stadija:

Sabiedriskās apspriešanas stadijā, nav plānots sludināt VSS

Dokumenti:

Atbildīgais:

I.Teibe, tālr. 67026574, e-pasts: iveta.teibe@varam.gov.lv

Nosaukums:

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam. 1. un 2. nodaļa

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Plāna projekts ar pielikumiem

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums “Par nepieciešamo rīcību, lai sagatavotu priekšnosacījumus Eiropas Digitālo inovāciju centru izveidei Latvijas Republikā atbilstoši regulas priekšlikumam, ar ko laikposmam  no 2021. līdz 2027.gadam izveido Digitālās Eiropas programmu”

Aprites stadija:

Saskaņošanas stadijā

Dokumenti:

Informatīvā ziņojuma projekts/Protokollēmuma projekts

Atbildīgais:

A.Skraučs, tālr. 67026942, arnis.skraucs@varam.gov.lv

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums “Ainavu politikas pamatnostādņu 2013. – 2019. gadam ex-post novērtējums”

Aprites stadija:

Saskaņošanas stadijā, sabiedrības līdzdalība no 2020.gada 17.marta – 2.aprīlim, plānots izsludināt VSS 16.04.2020.

Dokumenti:

Informatīvā ziņojuma projekts/Protokollēmuma projekts

Atbildīgais:

D. Granta, tālr. 67026553, dace.granta@varam.gov.lv

Nosaukums:

Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2020.-2030. gadam

Aprites stadija:

Saskaņošanas stadijā

Dokumenti:

Pamatnostādņu projekts ar pielikumiem/Protokollēmuma projekts

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 30.11.2017. (VSS-1243)

Dokumenti:

Aktualizētais vides pārskats

Atbildīgais:

K.Gāga, tālr. 67026518, e-pasts: kristine.gaga@varam.gov.lv

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums “Par vides trokšņa regulējumu”

Aprites stadija:

Saskaņošanas stadijā

Dokumenti:

Informatīvā ziņojuma projekts/Protokollēmuma projekts

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 06.02.2020. (VSS-98)

Dokumenti:

Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Atbildīgais:

J.Dipāne, tālr. 67026415, judite.dipane@varam.gov.lv

Nosaukums:

Konceptuālais ziņojums “Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā”

Aprites stadija:

Plānots izsludināt VSS  12.12.2019.

Dokumenti:

Konceptuālā ziņojuma projekts/Rīkojuma projekts

Aprites stadija:

Sabiedrības līdzdalība 2019. gada 27. novembra – 11. decembrim, plānots izsludināts VSS 19.12.2019.

Dokumenti:

Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Atbildīgais:

K. Krūmiņa, tālr. 67026752, e-pasts: krista.krumina@varam.gov.lv

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums “Aprites ekonomikas stratēģija Latvijai”

Aprites stadija:

Saskaņošanas stadijā

Dokumenti:

Informatīvā ziņojuma projekts

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 31.10.2019. (VSS-1081)

Dokumenti:

Informatīvais ziņojums/Protokollēmuma projekts

Atbildīgais:

Ē. Lagzdiņa, tālr. 67026420, erika.lagzdina@varam.gov.lv

Aprites stadija:

Atjauninātas dokumentu versijas (27.01.2020.)

Dokumenti:

Informatīvais ziņojums/Protokollēmuma projekts

Nosaukums:

Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020. – 2027. gadam (15.05.2020 v.)

Aprites stadija:

Pēc starpinstitūciju sanāksmes 28.01.2020 nolemts ziņojumu virzīt ar citu nosaukumu

Dokumenti:

Plāna projekts/Rīkojuma projekts/Protokollēmuma projekts

Atbildīgais:

S.Reinerte, tālr. 67026490, sanita.reinerte@varam.gov.lv

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums “Par plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu”

Aprites stadija:

Plānots izsludināt VSS  17.10.2019.

Dokumenti:

Informatīvā ziņojuma projekts/Protokollēmuma projekts

Atbildīgais:

V. Jurča, tālr. 67026909, e-pasts: veronika.jurca@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā”

Aprites stadija:

Saskaņošanas stadijā, plānots skatīt MK 22.10.2019.

Dokumenti:

Rīkojuma projekts/Anotācija

Atbildīgais:

J. Ilgavižs, tālr. 66016721, e-pasts: janis.ilgavizs@varam.gov.lv

Nosaukums:

Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2019.-2023. gadam

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS 17.10.2019.

Dokumenti:

Plāna projekts/Rīkojuma projekts/1. pielikums/2. pielikums/3. pielikums

Atbildīgais:

K. Eglīte-Miezīte, tālr. 66016736, e-pasts: karina.eglite-miezite@varam.gov.lv

Nosaukums:

Konceptuālais ziņojums “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt MK 10.09.2019.

Dokumenti:

Konceptuālā ziņojuma projekts/Pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

A. Šults, 67026521, arnis.sults@varam.gov.lv,

Nosaukums:

Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS 29.08.2019.

Dokumenti:

Pamatnostādņu projekts/Rīkojuma projekts/1.pielikums/2.pielikums

Aprites stadija:

Sabiedrības līdzdalība 2019. gada 9.- 22.augustā, plānots izsludināt VSS 05.09.2019.

Dokumenti:

Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Atbildīgais:

I. Jureviča, tālr. 66016791, e-pasts: rpp@varam.gov.lv

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums Par valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv attīstību

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS 29.03.2018.

Dokumenti:

Informatīvā ziņojuma projekts

Atbildīgais:

K. Eglīte-Miezīte, tālr. 66016736, e-pasts: karina.eglite-miezite@varam.gov.lv

Nosaukums:

Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2018.-2021.gadam

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS 15.02.2018.

Dokumenti:

Rīcības plāna projekts/Rīkojuma projekts

Atbildīgais:

I. Jureviča, tālr. 66016791, e-pasts: ilze.jurevica@varam.gov.lv

Nosaukums:

Konceptuālais ziņojums par mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanas stratēģiju

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS 16.11.2017.

Dokumenti:

Koncepcija un pavadošie dokumenti

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums “Mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana valsts pārvaldē”

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 2017. gada 23.novembrī

Dokumenti:

Informatīvais ziņojums

Atbildīgais:

L. Linabergs, tālr. 67026404, lauris.linabergs@varam.gov.lv

Nosaukums:

Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam

Aprites stadija:

13.12.2018. izsludināts VSS (VSS-1263)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumiem

Atbildīgais:

I. Pommere-Bramane, tālr. 67026544, inese.pommere-bramane@varam.gov.lv

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums  par  Ainavu politikas pamatnostādņu  2013.–2019.gadam
īstenošanas gaitu 2013.-2016.gadā

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, jāiesniedz Ministru kabinetā līdz 2017.gada 1.jūlijam

Dokumenti:

Informatīvais ziņojums  / Citi materiāli

Atbildīgais:

D. Granta, tālr. 67026553, dace.granta@varam.gov.lv

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums „Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014.gadam gala ietekmes novērtējums”.

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS 02.04.2015.

Dokumenti:

Informatīvais ziņojums

Atbildīgais:

I.Cahrausa, tālr. 66016520, ilze.cahrausa@varam.gov.lv

Nosaukums:

Politikas plānošanas dokuments „Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, izsludināts VSS 23.10.2014

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Iesniegts VK 27.07.2015 izskatīšanai MKK

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Ozola, tālr. 67026518, dace.ozola@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/attistibas_planosanas_dokumentu_projekti/