Drukāt
Starpvalstu sadarbība

Baltijas valstu ministru, kuri atbild par reģionālās attīstības un pašvaldību jautājumiem, sanāksme

Baltijas valstu aktualitātes reģionālās attīstības un pašvaldību jomās jau kopš 1995. gada tiek pārrunātas Baltijas valstu ministru, kuri atbild par reģionālo attīstību un pašvaldību jautājumiem, sanāksmēs.

Pēdējā ikgadējā sanāksme notika 2016. gada 6. - 7. oktobrī Latvijā. Tās laikā ministri un atbildīgie eksperti apmainījās viedokļiem un dalījās pieredzē par Eiropas Savienības fondu atbalsta programmu ieviešanas progresu 2014. – 2020. gadam, piekrastes zonas attīstību un perspektīvām, pakalpojumu pieejamību reģionos, kā arī administratīvi teritoriālās struktūras pilnveides plāniem.

Savukārt iepriekšējā sanāksmē, kas notika 2014. gada 3. un 4. jūnijā Igaunijā, ministri un atbildīgie eksperti diskutēja par Eiropas Savienības fondu jauno plānošanas periodu, plānotiem atbalsta instrumentiem reģionālajai attīstībai un jūras telpisko plānošanu. Tāpat amatpersonas dalījās pieredzē par administratīvi teritoriālo reformu rezultātiem un turpmākajiem plāniem.

Baltijas vides ministru neformālā sanāksme

Pēdējā ikgadējā Baltijas vides ministru sanāksme Baltijas Ministru padomes Vides komitejas ietvaros notika 2016. gada 12.-13. maijā Liepājā. Tās laikā Baltijas valstu vides ministri un eksperti apmainījās viedokļiem un dalījās pieredzē par ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, tai skaitā par Eiropas Savienības Ūdens pamatdirektīvas ieviešanu, upju baseinu apsaimniekošanas plānu sagatavošanu un īstenotajiem pasākumiem plūdu risku samazināšanai un novēršanai. Tāpat sanāksmes dalībnieki diskutēja arī par klimata pārmaiņu politikas jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot jautājumam, kā nodrošināt Baltijas valstu īpašās situācijas ņemšanu vērā Eiropas Savienībā 2030. gada mērķa siltumnīcefekta gāzu ierobežošanai pārdalē starp dalībvalstīm.

Diskusiju noslēgumā Baltijas valstu ministri parakstīja deklarāciju par vienotu nostāju Klimata un enerģētikas ietvara 2030. gadam ieviešanas jautājumos. Tajā Baltijas valstis aicina Eiropas Komisiju ņemt vērā valstu īpašo situāciju politikas veidošanā.

Savukārt iepriekšējā sanāksmē, kas notika 2015. gada 7. un 8. septembrī Lietuvā, Baltijas valstis dalījās pieredzē par upju baseinu apsaimniekošanas plānu izstrādi un Eiropas Savienības Jūras stratēģijas ietvara direktīvas ieviešanas pasākumu programmu, kā arī apmainījās viedokļiem par perspektīvām laba ūdens ekoloģiskā un vides stāvokļa sasniegšanā. Diskusijas norisinājās arī par aktuāliem klimata pārmaiņu jautājumiem, gatavojoties decembrī gaidāmajai Klimata pārmaiņu konferencei Parīzē. 

Latvijas un Igaunijas starpvaldību komisija pārrobežu sadarbības veicināšanai

Saskaņā ar Latvijas – Igaunijas starpvaldību komisijas nolikumu, tās izveidošanas mērķis ir vienoties par kopīgiem pasākumiem un aktivitātēm, kas palīdz nodrošināt brīvu darbaspēka, preču, pakalpojumu un kapitāla kustību Latvijas un Igaunijas pārrobežu reģionos, grozot vai papildinot attiecīgos tiesību aktus un/vai noslēdzot vienošanos starp valstīm.
Latvijas – Igaunijas starpvaldību komisijas priekšsēdētājs no Latvijas puses ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, komisijas sastāvā ir pašvaldību vadītāji, plānošanas reģionu pārstāvji un nozaru ministriju speciālisti. Savukārt no Igaunijas puses komisiju vada Igaunijas Valsts pārvaldes ministrs.

Pēdējā Latvijas - Igaunijas starpvaldību komisijas sēdē, kas notika 2017. gada 10.martā Smiltenē, Latvijā tika pārrunāti un pieņemti lēmumi par Latvijas un Igaunijas divpusējās sadarbības aktuāliem jautājumiem transporta, veselības aprūpes, darbaspēka mobilitātes, kultūras un citās jomās.

Šajā sanāksmē tika pausts Latvijas viedoklis par Latvijas - Igaunijas starpvaldību komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem, atbilstoši Ministru kabinetā 2017.gada 10.janvārī ar protokollēmumu Nr.2 24§ apstiprinātajam Informatīvajam ziņojumam „Par Latvijas viedokli Latvijas–Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2017.gada sēdē"

Latvijas –Lietuvas  starpvaldību pārrobežu sadarbības komisija

Latvijas Lietuvas starpvaldību pārrobežu sadarbības komisija ir izveidota, lai veicinātu sociālekonomisko attīstību un kopēju stratēģisko mērķu sasniegšanu, kā arī sekmētu reģionu sadarbību specifisko pierobežas teritoriju problēmu risināšanā un sadarbības virzienu noteikšanu. Latvijas – Lietuvas SVK ietvaros darbs notiek izvirzītajās prioritārajās jomās –  transports, vide, darba tirgus, kultūra, veselības dienestu pakalpojumi, kā arī robežas uzturēšanas jautājumi. Latvijas – Lietuvas starpvaldību komisijas priekšsēdētājs no Latvijas puses ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs, komisijas sastāvā ir pašvaldību vadītāji, plānošanas reģionu pārstāvji un nozaru ministriju speciālisti. Savukārt no Lietuvas puses komisiju vada Lietuvas Iekšlietu vice- ministrs.

Pēdējā Latvijas – Lietuvas starpvaldību komisijas sēdē, kas notika 2015. gada 3.-4.decembrī Viļņā, Lietuvā tika pārrunāti un pieņemti lēmumi par Latvijas un Lietuvas divpusējās sadarbības aktuāliem jautājumiem transporta, jūras telpiskās plānošanas, valsts robežas uzturēšanas, kultūras, uzņēmējdarbības un citās jomās.

2017.gada 18.oktobrī Latvijā, Viesnīcas un pasākumu kompleksā “Zoltners” (Kroņauce, Tērvetes nov.) notiks Latvijas - Lietuvas starpvaldību komisijas sēde, kuras laikā tiks pārrunāti abu valstu divpusējās sadarbības aktuālie jautājumi un turpmākās sadarbības attīstības virzieni.

Pasākuma programma.

Reģistrācija Starpvaldību komisijas sēdei ir pieejama šeit.

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 21.04.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/starptautiska_sadarbiba/starpv_kom/