Drukāt
30.09.2011
VARAM aicina pieteikties finansiālam atbalstam siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu produktu un tehnoloģiju attīstībai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) aicina iesniegt projektu pieteikumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana". Projekta pieteikumus var iesniegt no šodienas līdz š.g. 1.decembrim (ieskaitot).

Šī konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazinošu produktu un tehnoloģiju attīstību, kā arī zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, atbalstot pilotprojektu (izmēģinājumprojektu) īstenošanu Latvijā.

Tā ietvaros tiks atbalstīta jaunu un inovatīvu produktu vai tehnoloģiju (turpmāk – tehnoloģijas), arī esošo tehnoloģiju, ja tām ir SEG samazinājuma potenciāls un praktiska pielietojuma iespējas, izveide, testēšana un demonstrēšana.

Tāpat plānots sniegt finansiālu atbalstu tehnoloģiju nacionālās un starptautiskās pieredzes un zināšanu pārnesei pilotprojektu veidā, lai demonstrētu inovatīvu SEG emisijas samazinošu tehnoloģiju darbību praksē. Tajā skaitā iekļauts arī atbalsts zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju ieviešanai un atjaunojamo energoresursu efektīvākai izmantošanai.

Konkursa ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir 2 793 646 LVL, kur vienam projektam minimālais pieejamais KPFI finansējums ir 3 000 LVL un maksimālais – 250 000 LVL. Projekta iesniedzējs var būt Latvijas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai arī Latvijā reģistrēts komersants.

Projekta iesniegumus var iesniegt personīgi darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 VARAM Investīciju departamenta Projektu vērtēšanas nodaļā (Rīgā, Pils ielā 17, 3.stāvā) vai nosūtīt pa pastu: VARAM, Peldu ielā 25, Rīgā, LV–1494, vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā, sūtot uz e-pastu: pilotprojekti_kpfi@varam.gov.lv.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu aicinām sūtīt uz e-pastu: pilotprojekti_kpfi@varam.gov.lv vai pa pastu: VARAM, Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494. 

Papildu informācija par konkursu pieejama šeit.


Linda Tilta
Sabiedrības informēšanas nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026582
E-pasts: prese@varam.gov.lv  
http://twitter.com/VARAM_Latvija

  

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/