Drukāt
Iedzīvotāj, neesi starpnieks!

Valsts pārvaldes iestādēm ir pienākums savstarpēji sadarboties un apmainīties ar informāciju, kura tām ir nepieciešama lēmumu pieņemšanai un pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, ja šī informācija jau ir citu iestāžu rīcībā.

Valsts pārvaldes iekārtas likums un Administratīvā procesa likums nosaka, ka iestādes informāciju no citām iestādēm iegūst pašas, tādēļ jau šobrīd iedzīvotājiem ir tiesības pieprasīt, lai iestāde, kas sniedz pakalpojumus, to veic atbilstoši labiem pārvaldības principiem un, ievērojot likumu prasības. Tomēr tā kā atsevišķu pakalpojumu sniegšanu regulē speciālie likumi, joprojām var pastāvēt situācijas, ka iestādes pieprasītās izziņas un dokumentus no citām iestādēm būs jāiesniedz. Šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apzina šīs situācijas un turpina darbu, lai šīs normas visās nozarēs tiktu mainītas.


Informācijai

Vadlīnijas iestādēm - Labas pārvaldības principu nodrošināšana publisko pakalpojumu sniegšanā

Vadlīnijas

Normatīvie akti, kas ietver labas pārvaldības principu ievērošanas pienākumu:

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 28.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/neesi_starpn/