Drukāt
13.10.2011
Noslēgti visi līgumi konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" 1.kārtā

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk KPFI) finansēto projektu atklātā konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" 1.kārtas projektu konkurss noslēdzās šā gada 24.martā. Šobrīd ir pabeigta pēdējo līgumu par projekta īstenošanu slēgšana. Kopumā ir noslēgti 1145 līgumi ar kopējo KPFI finansējuma summu 4 157 453.11 LVL starp projektu iesniedzējiem, SIA "Vides investīciju fonds" un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām.

Kopumā konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir 11 399 481 lats. Konkursā maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un vienam projekta iesniegumam pieejamais maksimālais finanšu instrumenta piešķirto līdzekļu apjoms ir 7000 latu.

Šobrīd notiek projektu konkursa 2.kārtas iesniegumu pieņemšana, kurā var pieteikties dzīvojamās mājas īpašnieks kā - fiziska persona, uz kura vārda ir reģistrēta dzīvojamā māja vai vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība, kas neveic saimniecisko darbību un rīkojas vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku - fizisku personu - vārdā, kuru attiecīgais nekustamais īpašums atrodas atsevišķu divu vai vairāku dzīvokļu mājā. Konkursa otrās kārtas pieejamais KPFI finansējums ir 6 975 559,16 lati.

Plašāka informācija par konkursu ir atrodama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā.

Informāciju sagatavoja:

Selīna Ābelniece
Projektu vadītāja
SIA "Vides investīciju fonds"
Tālr.: 67 845 111
selina.abelniece@lvif.gov.lv
www.videsrisinajumi.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 25.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/