Drukāt
20.01.2006
Izdarīs grozījumus Ķemeru nacionālā parka likumā
Valsts sekretāru sanāksmē 19.janvārī Vides ministrija pieteica izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā”.
Šobrīd ir spēkā Ķemeru nacionālā parka likums, kas pieņemts 2001.gada 30.maijā. Likums nosaka, ka nacionālais parks ir izveidots, lai saglabātu dabas, kultūrvēsturiskās un kurortoloģiskās vērtības, lai aizsargātu minerālūdeņu un ārstniecisko dūņu veidošanās procesus, kā arī lai veicinātu nenoplicinošu saimniecisko darbību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību. Likumā ir noteikta nacionālā parka platība (38165 ha sauszemes un 1954ha jūras akvatorijas), kā arī robežas un iedalījums funkcionālajās zonās (1. un 2.pielikums).

Sagatavotie grozījumi paredz likumprojektā precizēt institūciju nosaukumus. Likumprojekts paredz izteikt jaunā redakcijā likuma 1. un 2.pielikumu (funkcionālo zonu shēmu un robežu aprakstu). Likumprojektā paredzēts esošo funkcionālo zonu robežu aprakstu (kas sastādīts, aprakstot robežu pa dabā atpazīstamām elementiem), aizstāt ar koordinātēm. Esošais robežu apraksts ir neprecīzs un neatbilst esošai situācijai, gan kadastrālā informācija, gan meža kvartālu numerācija ir novecojusi un neprecīza. Likumprojektā zonu robežu koordinātes nolasītas, izmantojot aktualizētu kartogrāfisko materiālu, kas atbilst pašreizējai situācijai.

Likumprojekts paredz mainīt funkcionālo zonējumu Odiņu-Pavasara poldera teritorijas daļā - ainavu aizsardzības un neitrālās zonas vietā nosakot dabas lieguma zonu, jo šajā teritorijā saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija noteikumos Nr.236 “Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” ir noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas atbilst dabas lieguma zonas nosacījumiem. Saskaņā ar minētajiem grozījumiem Ķemeru nacionālā parka neitrālajā un ainavu aizsardzības zonā esošajā Odiņu - Pavasaru poldera daļā - 524,7 ha platībā būvniecība ir aizliegta, lai nodrošinātu tur ligzdojošo griežu aizsardzību. Ķemeru nacionālais parks ir viena no nozīmīgākajām šīs sugas ligzdošanas vietām Latvijā, un Odiņu – Pavasaru polderis ir nozīmīgākā griežu ligzdošanas vieta Ķemeru nacionālā parka teritorijā.

Likumprojekts sagatavots, lai nodrošinātu Odiņu – Pavasaru polderu zemju iekļaušanu dabas lieguma zonā, uz kuru attieksies kompensācija saskaņā ar likumu “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”. Minētais likums (7.panta pirmā daļa) paredz zemes īpašniekiem tiesības prasīt zemes maiņu, ja: viņam ir atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, kas iekļauta dabas rezervātā, dabas liegumā vai citu aizsargājamo teritoriju rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma vai regulējamā režīma zonā; pēc zemes īpašuma tiesību iegūšanas šī zeme tiek iekļauta dabas rezervātā, dabas liegumā vai citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma vai regulējamā režīma zonā.

Likumprojektā precizētas neitrālās zonas “Pavasari” robežas, ņemot vērā Rīgas rajona Salas pagasta teritorijas plāna noteiktās Pavasara ciema robežas.

Likumprojekts paredz mainīt funkcionālo zonējumu no ainavu aizsardzības zonas uz dabas lieguma zonu - Tukuma virsmežniecības Tukuma mežniecības 204., 205., 214., 215. un 232. meža kvartālā Tukuma rajona Džūkstes pagastā - 273ha platībā. Minētajā teritorijā ir bioloģiski augstvērtīgs, neskarts priežu mežu masīvs, kur meža atslēgas biotopu īpatsvars sastāda 46%. Minētās teritorijas iekļaušana dabas lieguma zonā kalpotu kā buferzona blakus esošai dabas rezervāta zonai, nodrošinot teritorijas bioloģiskās vērtības celšanos. Minētās zemes ir reģistrētas uz valsts vārda Vides ministrijas personā.

Likumprojekts paredz mainīt funkcionālo zonējumu - no dabas lieguma zonas uz stingrā režīma zonu arī Tukuma virsmežniecības Tukuma mežniecības 95., 123., 152. un 171.kvartālā 586.7ha platībā. Stingrāks aizsardzības režīms ir nepieciešams, lai nodrošinātu nozīmīga augstā purva un purva salu biotopu kompleksa aizsardzību. Minētās zemes ir reģistrētas uz valsts vārda Vides ministrijas personā.

Likumprojekts paredz mainīt funkcionālo zonējumu no dabas lieguma zonas uz ainavu aizsardzības zonu Rīgas-Ogres virsmežniecības Babītes mežniecības 16.kvartālā (44,6 ha platībā), teritorijā, kur SIA “Eiropas minerāls” veic ārstniecisko dūņu ieguvi. Dabas lieguma zonas izveidošanas mērķis ir pretrunā ar derīgo izrakteņu ieguvi, tāpēc šajā teritorijā tiek noteikta ainavu aizsardzības zona.

Projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Tieslietu, Bērnu un ģimenes lietu, Ekonomikas, Kultūras, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Satiksmes, Veselības, Zemkopības ministrijā, Latvijas Pašvaldību savienībā, Valsts kancelejā.

 

Aivis Freidenfelds
Ministru kabineta preses sekretārs
Tālr.: 7082922 / 9241016;
e-pasts: prese@mk.gov.lv

Ilze Brakmane

Vides ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 7026418 / 9414078
E-pasts: prese@vidm.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 28.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/