Drukāt
30.01.2012
Parakstīti pirmie līgumi par KPFI finansējuma saņemšanu pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanai

Šā gada janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) un Vides investīciju fonds parakstīja pirmos līgumus ar pašvaldību iestādēm, kas saņems Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk - KPFI) finansējumu publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanai.

Pirmie līgumi parakstīti ar Inčukalna novada domi, Rīgas pašvaldības aģentūru „Rīgas gaisma”, Ogres novada pašvaldību, Rēzeknes pilsētas domi un Jēkabpils novada Zasa pagasta pārvaldi.

Konkursa „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.

Kopumā pieejamais KPFI finansējums ir LVL 2 811 216, kur minimālais pieejamais līdzekļu apjoms vienam projektam ir LVL 10 000, bet maksimālais – LVL 350 000.

Atgādinām, ka 2011.gada 7.oktobrī noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana šajā konkursā. Kopumā saņemti 36 projektu iesniegumi, no tiem 24 projekti tika apstiprināti, bet 12 - noraidīti, jo 11 no tiem neatbilda vērtēšanas kritērijiem; viens projekts noraidīts KPFI finansējuma nepietiekamības dēļ.

Projekta iesniedzējs atbilstoši konkursa nosacījumiem bija pašvaldības, to iestādes vai aģentūras, kā arī komersanti, un viņu bilancē bija jābūt apgaismojuma infrastruktūrai, kas atrodas pašvaldības publiskajā teritorijā, ar kuru nodrošina pašvaldības autonomās funkcijas izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem par pašvaldībām vai kurā tiks īstenotas konkursā atbalstāmās aktivitātes.

Par konkursa organizēšanu atbildīgā iestāde ir VARAM, bet projektu īstenošanas uzraudzību veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds”.

Linda Tilta
Sabiedrības informēšanas nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026582
E-pasts: prese@varam.gov.lv
http://twitter.com/VARAM_Latvija

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/