Drukāt
08.02.2012
VARAM, IZM un EM piedāvā konkrētus risinājumus Latgales attīstībai

Trešdien, 8.februārī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā norisinājās apaļā galda diskusija "Iespēju Latgale 2012". Tajā tika pārrunāti konkrēti risinājumi iespējamajiem atbalsta mehānismiem Latgales ekonomikas attīstībai.

Diskusijā piedalījās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs, izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis un ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, kā arī vairāki Saeimas deputāti, pašvaldību vadītāji, Latgales plānošanas reģiona pārstāvji un eksperti no uzņēmējdarbības, pārvaldības, reģionālās attīstības u.c. jomām.

Uzsākot diskusiju, Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa-Lukaševica raksturoja pašreizējo situāciju Latgalē un identificēja galvenās problēmas – zema aktivitāte jaunu uzņēmumu dibināšanā, būtiski kritušies darba ražīguma rādītāji, ievērojami samazinājusies jauniešu motivācija iegūt izglītību un iedzīvotāju vēlme iesaistīties mūžizglītības programmās un profesionālās kvalifikācijas uzlabošanā. Savukārt ekonomikas ministrs D.Pavļuts norādīja uz Latgales nozīmīgākajiem resursiem/priekšrocībām: zemi (plus mežiem), transporta infrastruktūru (plus pierobežu) un industriālās attīstības centriem Rēzeknē un Daugavpilī, kā arī Līvānos, Preiļos un Balvos. Ir apzinātas arī iespējas mobilizēt un reģiona attīstībai novirzīt būtiskus līdzekļus no vēl neapgūtā Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma.

Ministri bija vienisprātis - instrumenti reģionālās attīstības atbalstam jāveido no pārnozaru perspektīvas. Izšķirošā loma ne tikai Latgales, bet visas Latvijas līdzsvarotai attīstībai ir diviem faktoriem – reģiona produktivitātei un cilvēkkapitāla pietiekamībai. Diskusijas dalībniekiem tika prezentēti gan īstermiņa, gan ilgtermiņa pasākumi situācijas uzlabošanai.

Runājot par īstermiņa risinājumiem, primāri nepieciešams izveidot pārnozaru rīcības komandu, kuras uzdevums - nepastarpināti iepazīstoties ar situāciju Latgales reģionā, sagatavot izvērstus priekšlikumus šī reģiona konkurētspējas un produktivitātes palielināšanai. Tam sekotu uzņēmējdarbības konsultantu piesaistīšana katram pagastam, bet paralēli šim darbam - jaunas pieejas sagatavošana akadēmiskās un profesionālās izglītības iegūšanas jomā. Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis minēja, ka ir vienošanās ar labklājības ministri jau tuvākajā laikā pārskatīt valsts finansētos profesionālās kvalifikācijas uzlabošanas un pārkvalifikācijas kursus un mācību programmas, lai nodrošinātu darba tirgus situācijai atbilstošas un kvalitatīvas apmācības pieejamību. Tika uzsvērta arī Nodarbinātības valsts aģentūras organizēto bezdarbnieku apmācību kvalitātes kontroles mehānisma nepieciešamība un pastiprināta profesionāli tehnisko institūciju iesaiste šajās apmācībās; rezultātu dotu arī karjeras konsultantu aktīvs darbs skolās.

Ilgtermiņā plānoti četri galvenie investīciju virzieni Latgales ekonomikas stimulēšanai, t.i., cilvēkkapitāla veicināšana, atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai, nepieciešamās infrastruktūras attīstība un publiskās pārvaldes pakalpojumu pārveide. Galvenais vienojošais aspekts visiem šiem virzieniem ir pasākumu koncentrēšana uzņēmējdarbības atbalstam.

Runājot konkrēti par cilvēkkapitāla attīstības nodrošināšanu, tika akcentēta nepieciešamība ar izglītības sistēmas iespēju palīdzību motivēt iedzīvotājus pievērsties uzņēmējdarbībai, tādējādi uzlabojot reģiona produktivitātes kopējos rādītājus. Savukārt uzņēmējdarbības attīstības kontekstā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs minēja vienas pieturas aģentūras principa īstenošanu uz jau esošās Valsts reģionālās attīstības aģentūras bāzes, sadarbībā ar plānošanas reģioniem izveidojot reģiona attīstības aģentūru. Tieši šīs aģentūras kompetencē būtu strādāt uz vietas, piesaistot kapitālu, attīstot industriālo teritoriju, kā arī sniedzot konsultācijas un reālu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai uzņēmējiem nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai.

Lai veicinātu līdzsvarotu reģiona attīstību, nozīmīga loma neapšaubāmi ir infrastruktūras sakārtošanai. Tomēr svarīgi apzināties, ka šobrīd jāmaina pieeja no objektu bezmērķīgas celšanas uz uzņēmējdarbību attīstošas un atbalstošas infrastruktūras attīstību, piemēram, nodrošinot iespēju uzņēmējiem saņemt kvalitatīvus sakaru pakalpojumus, izmantot ceļus utt.

Diskusiju daļā tās dalībnieki ierosināja izvērtēt vēl vairākas alternatīvas – vajadzību nodrošināt teritorijā balstītu attīstību, lielāku neatkarību un patstāvību deleģēt pašvaldībām, sakārtot zemes īpašuma tiesības un zemes gabalu apvienošanu, lai tas radītu interesi potenciālo investoru vidū.

Ministri un diskusijas dalībnieki pauda atbalstu šādas integrētas un pārnozariskas pieejas izmantošanai uzņēmējdarbības attīstībai visos reģionos. Ņemot vērā Latgales ekonomisko un sociālo situāciju, nolemts nekavējoties to īstenot šajā reģionā, lai iegūto pieredzi un izstrādātos risinājumus pēc tam varētu īstenot arī citviet, piemērojot to konkrētās teritorijas specifikai.

Diskusijas prezentācija pieejama šeit.


Sabiedrības informēšanas nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.: 67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv 
http://twitter.com/VARAM_Latvija

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 29.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/