Drukāt
05.03.2012
Balsošanas rezultāti par biedrību (nodibinājumu) deleģētajiem pārstāvjiem dalībai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvajā padomē

Šā gada 2.martā notika balsošana par dažādu Latvijas tautsaimniecības nozaru biedrību (nodibinājumu) deleģētajiem pārstāvjiem dalībai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) konsultatīvajā padomē 2012.gada II ceturksnī – 2015.gada I ceturksnī.

Balsošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.312 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr.312) organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Pārstāvjus dalībai KPFI konsultatīvajā padomē varēja deleģēt biedrības (nodibinājumi), kas darbojas zemkopības, transporta, enerģētikas, mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas, rūpniecības vai citās tautsaimniecības nozarēs.

Pārstāvjus dalībai KPFI konsultatīvajā padomē bija deleģējušas 16 biedrības (nodibinājumi). Izvērtējot to atbilstību MK noteikumu Nr.312 nosacījumiem, balsošanai tika virzītas 13 pārstāvju kandidatūras.

Dalībai KPFI konsultatīvajā padomē 2012.gada II ceturksnī – 2013.gada I ceturksnī tika ievēlēts Andris Actiņš (Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome) un Andra Blumberga (Latvijas vides un enerģētikas centrs). Pārējie ievēlētie pārstāvji:

                                                                                                            

Nr. p.k.

Biedrības (nodibinājuma) nosaukums

Pārstāvis

Darbības laiks

1.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

Andris Actiņš

2012.g. II cet.-2013.g. I cet.

2.

Latvijas vides un enerģētikas centrs

Andra Blumberga

3

Zemnieku saeima

Zanda Krūklīte

2013.g. II cet. – 2014.g. I cet.

4.

Latvijas Energoenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija

Romalds Leveika

 

5.

Latvijas biogāzes asociācija

Andis Kārkliņš

2014.g. II cet. – 2015.g. I cet.

6.

Passive House Latvija

Anda Kursiša

KPFI konsultatīvās padomes mērķis ir uzlabot KPFI ieviešanas efektivitāti, līdzekļu izlietojuma caurredzamību, kā arī veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu starp valsts pārvaldes iestādēm, atsevišķām personām un sabiedrību kopumā. KPFI konsultatīvā padome savu darbu uzsāka 2009.gadā un tās sanāksmes notiek reizi četros mēnešos. KPFI konsultatīvajā padomē darbojas 10 pārstāvji, t.sk. pārstāvji no saistīto nozaru ministrijām (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Satiksmes ministrija, Zemkopības ministrija), divi pārstāvji no Vides konsultatīvās padomes un divi pārstāvji, kurus rotācijas kārtībā uz vienu gadu deleģē Latvijas tautsaimniecības nozaru biedrības (nodibinājumi).

KPFI ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma, kuras mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt SEG (oglekļa dioksīds, metāns, sēra dioksīds, slāpekļa oksīds) emisiju samazināšanas saistību izpildi. Sīkāka informācija: /lat/darbibas_veidi/kpfi.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 28.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/