Drukāt
Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām II kārta

Šā gada 22.augustā noslēdzās līgumu parakstīšana par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) atklāta projektu konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” 7.2.aktivitātei II kārtai (turpmāk – konkurss) projektu īstenošanu.

KPFI finansējums televīzijas un radio raidījumu veidošanai ir 72125.47 LVL.

Apstiprināto projektu saraksts apskatāms sadaļā „Konkursa rezultāti”.

Projektu uzraudzību veiks SIA „Vides investīciju fonds”.

Vērtēšanas rezultāti:
2012.gada 13.aprīlī tika izsludināta pieteikšanās konkursam, kas noslēdzās š.g. 14.maijā.

Saskaņā ar projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas atzinumu šī gada 16.jūlijā atbildīgā iestāde nolēma apstiprināt 5 projektu iesniegumus un noraidīt 3 projektu iesniegumus, kuri neatbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem.


Konkursa normatīvā bāze - Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumi Nr.789 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" nolikums".

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, sekmējot pamatotu lēmumu pieņemšanu un videi nekaitīgu rīcību.

Projekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk – projekta iesniedzējs) ir Latvijas Republikā reģistrēta raidorganizācija, iestāde vai privātpersona, kurai uz projekta īstenošanai nepieciešamo laiku ir noslēgts līgums par ētera laika izmantošanu ar Latvijas Republikā reģistrētu raidorganizāciju.

Konkursa ietvaros kopējais pieejamais KPFI finansējums ir 84 672 latu. Aktivitātes otrajā kārtā viena projekta maksimālais finansējums ir 84 672 lati, bet minimālais finan­sējums – 5 000 latu.

Konkursa ietvaros projektam pieejamā finansējuma atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz 85%.

Īstenojot projektu, jāsasniedz projekta iesnieguma veidlapas 2.sadaļas 2.4.apakšpunktā norādītie projekta rezultāti.

Projektu īstenošanas termiņš – 2013.gada 30.aprīlis.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/