Drukāt
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai II

Noslēgusies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk tekstā – KPFI) projektu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" projektu iesniegumu vērtēšana II kārtas ietvaros.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2012.gada 5. oktobrī izsludināja pieteikšanos KPFI projektu atklātam konkursam "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" II kārtai, kas noslēdzās 2013.gada 2.novembrī.

Konkursa otrās kārtas ietvaros projektiem pieejamais KPFI finansējums ir 31 189 255,51 lati.

Projektu vērtēšana tika uzsākta 2012.gada 2.novembrī un noslēdzās 2013.gada 2.martā. Konkursa ietvaros tika iesniegti 142 projektu iesniegumi, kuros pieprasītais KPFI finansējums sastādīja 27 902 722, 60 latus, no tām 96 izglītības iestādes ar pieprasīto KPFI finansējumu 17 381 759,01 lati un 46 komersanti ar pieprasīto KPFI finansējumu 10 520 963,59 lati.

Vērtēšanas rezultāti:

Atbildīgā iestāde no 2012.gada novembra beigām līdz 2013.gada marta vidum ir apstiprinājusi 54 projektu iesniegumus ar kopējo KPFI finansējumu  

8 044  521,72 lati, no tiem:

  • 38 izglītības iestāžu projektus ar kopējo KPFI finansējumu 5 385 595,58  lati un
  • 16 komersantu projektus ar kopējo KPFI finansējumu 2 658 926,14 lati.

Apstiprināto projektu saraksts apskatāms sadaļā „Konkursa rezultāti”.


Konkursa II kārtas īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums” ar grozījumiem: 25.09.2012. MK noteikumi Nr.661

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot izglītības iestāžu, ražošanas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku energoefektivitāti.

Projekta iesnieguma iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants vai Latvijas Republikā reģistrēta valsts, pašvaldību vai citu juridisku vai fizisku personu dibināta iestāde, kuras uzdevums ir izglītības programmu īstenošana, vai komercsabiedrība, kurai izglītības programmu īstenošana ir viens no darbība veidiem (turpmāk-izglītības iestāde).

Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais KPFI finansējums ir 600 000 latu.

Konkursa ietvaros finanšu instrumenta maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no projekta iesniegumā norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

65 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;
55 % – vidējiem komersantiem;
45 % – lielajiem komersantiem;
35 % – komersantiem, ja līdz projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā iestādē Ekonomikas ministrija ir pieņēmusi lēmumu par tiesību piešķiršanu tam pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā vai par tiesību piešķiršanu tam saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, un šis lēmums nav atcelts vai zaudējis spēku;
85%-  izglītības iestādēm neatkarīgi no iestādes juridiskā statusa.

Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti ar augstu tehniskās dokumentācijas gatavības pakāpi.

Projektu īstenošanas termiņš – 2013.gada 31.oktobris.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/