Drukāt
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” II kārta

Noslēgusies Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) projektu atklātā konkursa „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” projektu iesniegumu vērtēšana II kārtas ietvaros.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2013.gada 3. jūnijā izsludināja pieteikšanos KPFI projektu atklātā konkursa „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” II kārtā, kurā projekta iesniegumi bija jāiesniedz līdz 2013.gada 3.jūlijam.

Konkursa otrās kārtas ietvaros projektiem sākotnēji pieejamais KPFI finansējums bija 1 127 851, 40 LVL, bet, ņemot vērā iesniegto projekta iesniegumu skaitu un kvalitāti, ar 2013.gada 20.augusta publikāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas vēstnesis” konkursā tika piešķirts papildu KPFI finansējums 904 216,97LVL apmērā.

Vērtēšanas komisija projekta iesniegumu vērtēšanu uzsāka 2013.gada 4.jūlijā un pabeidza 2013.gada 12.augustā. Konkursa ietvaros noteiktajā termiņā tika iesniegti 40 projekta iesniegumi, kuros pieprasītais KPFI finansējums bija 3 982 058,88 LVL.

Vērtēšanas rezultāti:

Atbildīgā iestāde ir apstiprinājusi 24 projekta iesniegumus par kopējo KPFI finansējumu 2 032 068.37 LVL.

Apstiprināto projektu saraksts apskatāms sadaļā „Konkursa rezultāti”.


Konkursa II kārtas īstenošanas kārtību nosaka 2011.gada 24.maija noteikumi Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”" ar 2013.gada 13.maija grozījumiem Nr.251 "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa " Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā "".

Šī konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.

Vienam projektam minimālais pieejamais KPFI finansējums ir 15 000 latu un maksimālais – 1 000 000 LVL. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā KPFI atbalsta intensitāte nepārsniedz 70% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas pašvaldība, tās iestāde vai aģentūra, kuras bilancē ir apgaismojuma infrastruktūra:

  • kas atrodas pašvaldības publiskajā teritorijā, kas atbilstoši MK noteikumos Nr.408 lietotiem terminiem ir publiskai lietošanai paredzētas teritorijas, kas atrodas pašvaldības īpašumā;
  • ar kuru nodrošina pašvaldības autonomas funkcijas izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem par pašvaldībām;
  • kurā tiks īstenotas konkursā atbalstāmas aktivitātes.

Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

1. Esošo gaismekļu vai to sastāvdaļu demontāža, nomaiņa vai rekonstrukcija uz energoefektīviem gaismekļiem, lai samazinātu energoresursu patēriņu;

2. Jaunu energoefektīvu gaismekļu iegāde un uzstādīšana;

3. Gaismekļu apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas ar B vai C raksturlīkni iegāde un uzstādīšana tikai kopā ar 1.un 2.punktā minētajām aktivitātēm;

4. Pievada uzstādīšana posmā no aizsardzības automātikas līdz gaismeklim (posma garums ne vairāk kā 15 metri) tikai kopā ar 1.un 2.punktā minētajām aktivitātēm.

5. esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija.

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/