Drukāt
Eiropas Teritoriālā sadarbība 2014-2020

Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam

Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam ietvaros  ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu tiks īstenotas šādas programmas:

 

Ar Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta atbalstu tiks īstenotas:


AKTUĀLI!

Turpmāk aktuālā informācija par Interreg programmām Latvijā mājas lapā www.interreg.lv

                                                                                      

Eiropas Komisija tiesiskais ietvars 2014.-2020.gadu plānošanas periodam.

Tiesiskais ietvars Latvijā
 

AKTUĀLI!!! Valsts līdzfinansējums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) kā Nacionālā atbildīga iestāde Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu 2014.-2020.gadam informē Jūs par iespēju pieprasīt valsts budžeta līdzfinansējumu programmu projektu īstenošanai pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.200 „Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas” (turpmāk – MK noteikumi Nr.200).
Pašvaldības un to izveidotās iestādes, pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības, kā arī biedrības un nodibinājumi triju mēnešu laikā pēc Finansēšanas līguma noslēgšanas, ja finansējuma saņēmējs ir vadošais partneris, vai Partnerības līguma noslēgšanas, ja finansējuma saņēmējs ir projekta partneris, var pieteikties uz valsts budžeta līdzfinansējumu 5% apmērā no kopējā attiecināmā projekta partnera finansējuma projektā (85% - ERAF daļa, 10% - finansējuma saņēmēja daļa un 5% valsts budžeta līdzekļi), iesniedzot VARAM pieteikumu par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu attiecīgajam projektam (saskaņā ar MK noteikumu Nr.200 pielikumu).
VARAM aicina Jūs iepazīties ar MK noteikumiem Nr.200 un, ja jums rodas kādas neskaidrības vai papildu jautājumi par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību, lūdzu, sazinieties ar VARAM Attīstības instrumentu departamenta Finanšu un sertifikācijas nodaļas vecāko eksperti Ditu Ķikuli (dita.kikule@varam.gov.lv; 67026462).

Prezentācija "Valsts budžeta līdzfinansējums 5% apmērā Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālās sadarbība” projektu īstenošanai" (Pdf)


Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 22.novembra rīkojumā Nr.561 „Par uzdevumiem Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2014.–2020.gada plānošanas periodam vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanai” (turpmāk – Rīkojums) VARAM pilda Nacionālās atbildīgās iestādes (turpmāk – NAI) funkcijas visām ETS programmām 2014.-2020.gada periodā.

Plānots, ka NAI darbu atbalstīs nacionālā apakškomiteja (turpmāk – NAK), kuras sastāvā ir Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Tieslietu ministrijas, Veselības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra un plānošanas reģionu pārstāvji, kā arī sociālekonomisko partneru – Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras - pārstāvji.

Lai nodrošinātu sinerģiju starp Eiropas Savienības programmām un nacionālajām interesēm, NAK pilda padomdevēja funkcijas NAI (Partnerības līguma Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam 388.punkts (apstiprināts ar Ministru kabineta 2014.gada 2.janvāra rīkojumu Nr.1)). NAI struktūra ļauj koordinēt nacionālo un reģionālo interešu ievērošanu ETS programmu projektos, kā arī apliecināt, vai pieteikto projektu plānotās aktivitātes iepriekš nav saņēmušas finansējumu no citu nacionālo vai ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļiem.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/