Drukāt
07.10.2013
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” III kārta - vadlīnijas
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 29.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/_siltumnicefektu_gazu_emisiju_samazinasana_pasvaldibu_publisko_teritoriju_apgaismojuma_infrastruktura__iii_karta/