Drukāt
Iepriekš noteikto projektu iesniedzēji
  • "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” (Dabas aizsardzības pārvalde)
  • "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” (Latvijas Pašvaldību savienība)
  • "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana
    unattīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (VARAM)
  • „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” (VARAM)
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_2009_2014/nfi_programma/