Drukāt
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai IV kārta

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" ceturtās kārtas ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas termiņa pagarinājumu

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" ar grozījumiem Nr.250, kas stājušies spēkā 2013.gada 14.jūnijā un grozījumiem Nr.1340, kas stājušies spēkā 2014.gada 1.janvārī un grozījumiem Nr.36, kas stājušies spēkā 2015.gada 29.janvārī. Saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu 7.1 punktu konkursa ceturtās un turpmāko kārtu ietvaros apstiprināto projektu aktivitāšu īstenošanas laiku atbildīgā iestāde var pagarināt, ievietojot attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv ) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

2014.gada 3.februārī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" laidienā Nr.23 tika izsludināta projektu iesniegumu iesniegšana Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" ceturtajā kārtā ar paredzēto projektu īstenošanas termiņu līdz 2015.gada 31.janvārim.

Ar šo informējam, ka konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" ceturtās kārtas aktivitāšu īstenošanas termiņš ir 2015.gada 30.aprīlis.

Jautājumus par projekta īstenošanu sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: kpfi@lvif.gov.lv.

(Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 30.01.2015., Nr.21 (5339))


Noslēgusies Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projektu iesniegumu vērtēšana IV kārtas ietvaros.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2014.gada 3.februārī izsludināja pieteikšanos KPFI projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” IV kārtā, kurā projekta iesniegumi bija jāiesniedz līdz 2014.gada 28.februārim.

Konkursa ceturtās kārtas ietvaros projektiem sākotnēji pieejamais KPFI finansējums bija  14 492 667,22  EUR, bet, ņemot vērā iesniegto projekta iesniegumu skaitu un kvalitāti, ar 2014.gada 25.jūnija un 2014.gada 26.jūnija publikācijām oficiālajā izdevumā „Latvijas vēstnesis” konkursā tika piešķirts papildu KPFI finansējums 1 145 073,40 EUR un 11 766 602,96 EUR apmērā.

Vērtēšanas komisija projekta iesniegumu vērtēšanu uzsāka 2014.gada 3.martā un pabeidza 2013.gada 4.jūnijā. Konkursa ietvaros noteiktajā termiņā tika iesniegti 176 projekta iesniegumi, kuros pieprasītais KPFI finansējums bija 37 220 592.12 EUR, no tiem 104 izglītības un kultūras iestādes ar pieprasīto KPFI finansējumu 19 341 443.35 EUR un 55 komersanti ar pieprasīto KPFI finansējumu 13 470 811.15 EUR, kā arī 17 ārstniecības iestādes ar pieprasīto KPFI finansējumu 4 408 337.62 EUR.

Vērtēšanas rezultāti:

Atbildīgā iestāde ir apstiprinājusi 132 projekta iesniegumus par kopējo KPFI finansējumu 27 404 343.58 EUR, no tiem:

 • 83 izglītības un kultūras iestāžu projektus ar kopējo KPFI finansējumu 14 825 274.43  EUR;
 • 38 komersantu projektus ar kopējo KPFI finansējumu 9 597 928.18 EUR;
 • 11 ārstniecības iestāžu projektus ar kopējo KPFI finansējumu 2 981 140.97 EUR.

Apstiprināto projektu saraksts apskatāms sadaļā „Konkursa rezultāti”.


Konkursa IV kārtas īstenošanas kārtību nosaka 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" ar 2013.gada 13.maija grozījumiem Nr.250 "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"".

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

 

Projekta iesniedzējs ir:

 • komersants, tai skaitā ārstniecības iestāde, kura nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
 • izglītības iestāde, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
 • ārstniecības iestāde, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
 • kultūras institūcija, kura finansē kultūras aktivitātes un kuras darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

        

Konkursa ietvaros finanšu instrumenta maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no projekta iesniegumā norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

 • 65 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;
 • 55 % – vidējiem komersantiem;
 • 45 % – lielajiem komersantiem;
 • 85 % – ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ievērojot MK noteikumu Nr.559 1.1 pielikumu. Ja minētā ārstniecības iestāde papildus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai veic arī citu saimniecisko darbību, tai skaitā sniedz maksas veselības aprūpes pakalpojumus, tad par daļu, kas neattiecas uz valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta minēto noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā
 • 85%-  izglītības iestādēm neatkarīgi no iestādes juridiskā statusa.
 • 85%-  kultūras institūcijām. Ja kultūras institūcija papildus darbības pamatmērķim veic citu saimniecisko darbību, kas neattiecas uz kultūras institūcijas darbības pamatmērķi, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta MK noteikumu Nr.559 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā.

 

Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 853 723,09 euro, un visi projekti ir jāīsteno līdz 2015.gada 31.janvārim.

Rezultāti

 


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 14.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/