Drukāt
25.03.2014
Pagarina pieteikšanās termiņu finansiālam atbalstam elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā

Lai sniegtu iespēju potenciālajiem projektu iesniedzējiem sagatavot kvalitatīvus projekta pieteikumus un konkursā apgūtu visu pieejamo finansējumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par vienu nedēļu, t.i., līdz 2014.gada 8.aprīlim (ieskaitot), ir pagarinājusi pieteikšanās termiņu projektu iesniegšanai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansiālam atbalstam elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā.

Sākotnēji izziņotais termiņš projektu iesniegumu iesniegšanai bija 2014.gada 1.aprīlis.

Atgādinām, ka konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km (turpmāk – elektromobilis) un uzlādes staciju, kas neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai personai, kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks (turpmāk – publiski pieejama uzlādes stacija) ieviešanu Latvijā.

Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir 5 012 238,12 eiro. Finansējums paredzēts jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas elektromobiļu un jaunu rūpnieciski ražotu M2 un M3 kategorijas elektromobiļu iegādei, kā arī jaunu publiski pieejamu uzlādes staciju iegādei, montāžai un pieslēgšanai pie sadales sistēmas operatora elektrotīkla vai pie lietotāja elektrotīkla aiz elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta. Katrai aktivitātei paredzētais finansējums ir 1 670 746,04 eiro apmērā.

Atbilstoši konkursa nosacījumiem projekta iesniedzējs var būt Latvijā reģistrēts komersants, pārvaldes iestāde un atvasināta publiska persona.

Projekta iesniegumu aicinām iesniegt personīgi SIA „Vides investīciju fonds” (Ģertrūdes ielā 10/12, 2.stāvā, Rīgā) darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:30 vai nosūtīt pa pastu „SIA „Vides investīciju fonds”, Ģertrūdes ielā 10/12, Rīgā, LV-1010”, vai arī noformētu elektroniskā dokumenta veidā nosūtīt uz e-pastu: kpfi@lvif.gov.lv.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu aicinām sūtīt elektroniski uz e-pastu: kpfi@lvif.gov.lv.

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nolikums” (04.02.2014., Nr.78).


Linda Tilta
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026582
E-pasts: prese@varam.gov.lv  
http://twitter.com/VARAM_Latvija 

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 28.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/