Drukāt
16.06.2014
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā Par Ministru kabineta 2005.gada 16.decembra rīkojuma Nr.804 „Par Administratīvi teritoriālās reformas padomi” atzīšanu par spēku zaudējušu

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Par Ministru kabineta 2005.gada 16.decembra rīkojuma Nr.804 „Par Administratīvi teritoriālās reformas padomi” atzīšanu par spēku zaudējušu

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Nav.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru prezidentes 2014.gada 6.jūnija rezolūciju Nr.111-1/66 vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram ir uzdots uzdevums iesniegt informāciju par Ministru kabineta 2005.gada 16.decembra rīkojuma Nr.804 „Par Administratīvi teritoriālās reformas padomi” aktualitāti. Ja rīkojums nav aktuāls, iesniegt attiecīgu tiesību aktu projektu, kas paredz atzīt par spēku zaudējušu MK rīkojumu Nr.804.

Līdz ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanos (31.12.2008.) spēku zaudēja Administratīvi teritoriālās reformas likums (turpmāk tekstā - ATR likums). ATR likuma 17.panta pirmā daļa noteica, ka Administratīvi teritoriālās reformas koordinācijai Ministru kabinets izveido Administratīvi teritoriālās reformas padomi, kurā vienādā skaitā ietilpst Latvijas Pašvaldību savienības un valsts pārvaldes institūciju pilnvaroti pārstāvji. Minēto ATR likuma normu izpildes gaitā Ministru kabinets 2005.gada 16.decembrī izdeva rīkojumu Nr.804 „Par Administratīvi teritoriālās reformas padomi” (turpmāk tekstā – MK rīkojums Nr.804).

Ņemot vērā to, ka ATR likums ir zaudējis spēku, tad arī aktualitāti ir zaudējis MK rīkojums Nr.804.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegts Ministru kabinetā: 07.08.2014

7.

Dokumenti

1.)    Par Ministru kabineta 2005.gada 16.decembra rīkojuma Nr.804 „Par Administratīvi teritoriālās reformas padomi” atzīšanu par spēku zaudējušu uz vienas lapas (datne:VARAMRīk_804_10062014_spēku zaudējis_Līga1);

2). Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par Ministru kabineta 2005.gada 16.decembra rīkojuma Nr.804 „Par Administratīvi teritoriālās reformas padomi” atzīšanu par spēku zaudējušu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz divām lapām (datne:VARAMAnot_804_11062014_spēku zaudējis_Līga1).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Nav.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Nav.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Arnis Šults, tālr.Nr.66016521

e-pasts: arnis.sults@varam.gov.lv

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 03.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/