Drukāt
Vides konsultatīvās padomes izsūtītās un saņemtās vēstules 2014. gadā

Nr.

p.k.

Vēstules izsūtīšanas datums

Adresāts

Tematika

1-1

25.02.2014.

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai

Priekšlikumi grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā

1-2

13.03.2014.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrijas

Dabas aizsardzības departamentam

Par noteikumu projektu “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”

1-3

03.03.2014.

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un

reģionālās politikas komisijai

 Priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” 2. lasījumam

1-4

05.03.2014.

DG Regional and Urban Policy 

ESI funds programming in Latvia – NGOs’ point of view

1-5

27.03.2014.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektu un tās stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

1-6

26.03.2014.

European Commission DG Agriculture and Rural Development 

Inefficient implementation of the Partnership Principle in Latvia 

1-7

24.04.2014.

Zemkopības ministrijai 

Par kritērijiem tiešo maksājumu saņemšanai no 2015. gada

1-8

12.05.2014.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvi Vides monitoringa padomē

1-9

23.05.2014.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvju deleģēšanu projektu uzraudzības komitejā

1-10

28.05.2014.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par darba grupas izveidi normatīvā regulējuma pilnveidošanai piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu izpētes un sanācijas jomā

1-11

12.06.2014.

Zemkopības ministrijai

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvja deleģēšanu uzraudzības komitejā

1-12

02.07.2014.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvja deleģēšanu darba grupā

1-13

18.07.2014.

ES Fondu Pagaidu Uzraudzības komiteja

 LR Finanšu ministrija

 LR Ekonomikas ministrija

Par projekta vērtēšanas kritērijiem 4.2.1. specifiskajam atbalsta mērķim "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās"

1-14

30.07.2014.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvja deleģēšanu Vadības komitejā projekta „Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu”

1-15

05.08.2014.

Finanšu ministrijai

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvju deleģēšanu dalībai Uzraudzības komitejā un apakškomitejā

1-16

11.08.2014.

Finanšu ministrijai

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektu

1-17

29.08.2014.

Zemkopības ministrijai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Atzinums par likumprojektu “Grozījumi Aizsargjoslu likumā”(VSS-738)

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 15.09.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pad/vkp/