Drukāt
07.08.2014
Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā Par Latvijas Republikas pievienošanos Minamatas konvencijai par dzīvsudrabu

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Par Latvijas Republikas pievienošanos Minamatas konvencijai par dzīvsudrabu

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides aizsardzības politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ikviens sabiedrības indivīds

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Nodrošināt Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Minamatas konvencijas par dzīvsudrabu parakstīšanas procesu un Konvencijas tālāku virzību uz tās ratifikāciju.

Atsaucoties uz ANO Vides programmas 2009.gada 20.februāra Padomes lēmumu 25/5, ar kuru tiek ierosināti starptautiski pasākumi, lai dzīvsudrabu apsaimniekotu produktīvā, efektīvā un saskaņotā veidā, tika izstrādāta Minamatas Konvencija par dzīvsudrabu.

Tā parakstīšanai tika atvērta 2013.gada oktobrī, Japānas pilsētā Kumamoto, kur to parakstīja 90 valstis, kā arī Eiropas Savienība.

Ņemot vērā apstākli, ka 2013.gadā Latvijā nebija pieejams oficiāli apstiprināts Konvencijas tulkojums valsts valodā, nebija iespējas Ministru kabinetā virzīt dokumentu pakotni lēmuma pieņemšanai par pilnvaroto valsts amatpersonu Konvencijas parakstīšanai.

Šobrīd Latvija ir viena no septiņām ES dalībvalstīm, kas nav parakstījušas Konvenciju. ES gatavo ratifikācijas dokumentāciju, lai dalībvalstis to varētu ratificēt 2015. gada otrajā pusgadā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Normatīvā akta izsludināšana plānota šā gada 14.augusta Valsts sekretāru sanāksmē, lūdzot paātrinātu saskaņošanas procesu, lai varētu nodrošināt savlaicīgu normatīvā akta iesniegšanu Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai līdz 2014.gada 24.septembrim.

7.

Dokumenti

Dokumenti pielikumā: likumprojekts, likumprojekta anotācija, Minamatas konvencijas par dzīvsudrabu tulkojums valsts valodā.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji aicināti izteikt priekšlikumus par normatīvā akta projektu sūtot informāciju uz e-pastu: pasts@varam.gov.lv vai daina.ozola@varam.gov.lv

 

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības priekšlikumi tiek gaidīti līdz šā gada 30.augustam.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Piesārņojuma novēršanas nodaļas vadītāja Daina Ozola

e-pasts: Daina.ozola@varam.gov.lv tālr.:67026516

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2014.gada 14.augustā

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/