Drukāt
07.08.2014
Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā - grozījumi Reklāmas likumā

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Reklāmas likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Politikas joma - pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika; politikas nozare - vēlēšanu sistēmas attīstība.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kuras vēlēsies izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiesību akta projekts ir izstrādāts, lai saskaņotu tiesisko regulējumu Reklāmas likumā un Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā un ieviestu vienotu pāreju uz jauno normatīvo regulējumu atbilstoši Reklāmas likuma pārejas noteikumu 3. punktā dotajam uzdevumam Ministru kabinetam mainīt tiesisko regulējumu un ar likumu noteikt kārtību, kādā tiek izvietoti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli publiskās lietošanas ārtelpā vai vietās, kas vērstas pret publiskās lietošanas ārtelpu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē: 21.08.2014.

Iesniegt Ministru kabinetā: 11.09.2014.

7.

Dokumenti

1) likumprojekts „Grozījumi Reklāmas likumā” uz 2 lapām (datne: VARAMlik_21072014_reklama);

2) likumprojekta „Grozījumi Reklāmas likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 6 lapām (datne: VARAManot_21072014_reklama);

3) uzziņa vadības sēdei par izstrādājamo likumprojektu „Grozījumi Reklāmas likumā” uz 2 lapām (datne: Uzzina_likumproj_21072014_reklama);

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam sabiedrības pārstāvji var rakstiski sniegt viedokli par likumprojektu un tā anotāciju.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji var rakstiski sniegt viedokli par likumprojektu un tā anotāciju līdz 28.08.2014.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Aivars Draudiņš, t: 66016555; aivars.draudins@varam.gov.lv

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/