Drukāt
07.08.2014
Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā - "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās"

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Politikas joma - vienas pieturas aģentūras principa ieviešana valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Mērķgrupa, ko skar šis noteikumu projekts, aptver pilnīgi visus Latvijas iedzīvotājus.

Noteikumu projekts skar arī pašvaldības, pašvaldību bibliotēkas un interneta pakalpojumu sniedzējus, kuriem ir jāīsteno šajā likumprojektā noteiktais.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiesību akts izstrādāts, lai atvieglotu šīs kārtības izpildi, un mazinātu ikgadējās administratīvā sloga izmaksas, kas noteiktas saskaņā ar MK kārtības rullī veicamo saskaņošanas procedūru.

Tiesību akta mainīgā finansējuma apjoms interneta un datoru bezmaksas izmantošanai pašvaldību bibliotēkās skatāms atbilstoši kārtējā budžeta finanšu līdzekļu apmēram.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 21.08.2014

Iesniegt Ministru kabinetā: 11.09.2014

7.

Dokumenti

1.        Noteikumu projekts „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās” uz 2 lapām (datne: VARAMnot_30072014_kart_biblnot).

2.        Ministru kabineta noteikumu projekta ”Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 3 lapām (datne: VARAManot_30072014_biblnot).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.punktam sabiedrības pārstāvji var rakstiski sniegt viedokli par noteikumu projektu un tā anotāciju

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji var rakstiski sniegt viedokli par noteikumu projektu un tā anotāciju līdz 21.08.2014

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Aivars Draudiņš, 66016555, aivars.draudins@varam.gov.lv  

Normunds Lauskis, 66016545, normunds.lauskis@varam.gov.lv

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/