Drukāt
Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā - Ministru kabineta rīkojuma projekts „Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem nodošanu Alūksnes novada pašvaldības valdījumā”

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem nodošanu Alūksnes novada pašvaldības valdījumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Alūksnes novada teritorijā esošie iedzīvotāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Atbilstoši Civillikuma 1104.pantam publiskie ūdeņi ir valsts īpašums, ciktāl uz tiem nepastāv īpašuma tiesības privātai personai. Šobrīd neviens normatīvais akts nenosaka institūciju, kurai ir tiesības rīkoties īpašnieka vārdā.

 

Rīkojuma projekts dod tiesības pašvaldībai veikt un zemes īpašnieka vārdā saskaņot inženierbūvju (aizsargdambju, sūkņu staciju, krasta nostiprinājumu) būvniecību, ja tās nepieciešamas likumā „Par pašvaldībām” 15.pantā noteikto pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai, kā arī šīs inženierbūves ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus. Tāpat dod tiesības pašvaldībai zemes īpašnieka vārdā saskaņot tādu nomnieku ierosinātu kustamo objektu būvniecību publiskajos ūdeņos, kas netiek saistīti ar zemi un ko bez to bojāšanas var atdalīt no zemes.

 

Pārējos gadījumos būvniecības publiskajos ūdeņos nepieciešams saņemt ikreizēju MK rīkojumu.

 

Ja tiek konstatēts, ka pašvaldība ir pārkāpusi rīkojumā vai normatīvajos aktos noteikto attiecībā uz publisko ūdeņu izmantošanu, VARAM sagatavo un iesniedz MK rīkojumu par valdījuma tiesību izbeigšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināts VSS - 28.08.2014. Plānots iesniegt MK līdz 28.02.2015.

7.

Dokumenti

Pielikumā – Rīkojuma projekts, Rīkojuma pielikums, Anotācija, Anotācijas pielikums

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 28.08.2014. līdz 11.09.2014., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu, vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Ilze Cahrausa, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vecākā referente

Tel.66016520, ilze.cahrausa@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/