Drukāt
Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020. gadam

Programma INTERREG EUROPE ir Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) programma, kura uzlabos reģionālās attīstības politiku un programmu ieviešanu, galvenokārt darbības programmās „Investīcijas izaugsmē un nodarbinātībā” un ETS mērķa programmās, sekmējot pieredzes apmaiņu un politikas apguvi starp reģionālā līmeņa dalībniekiem.

Galvenais starpreģionu sadarbības projekta nosacījums – jāpiedalās partneriestādēm no vismaz trim valstīm (t.sk. no vismaz divām Eiropas Savienības dalībvalstīm).

Programmas teritorija:
Visas 28 Eiropas Savienības valstis, Norvēģija un Šveice.


Programmā ir noteikti četri mērķi:

1. Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas
2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja
3. Ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni
4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana

INTERREG EUROPE ir divi darbības virzieni

1. Starpreģinou sadarbības projekti (atklāti projektu konkursi), kuri jāīsteno divos posmos:

  • projekta 1. posms ir paredzēts politikas pieredzes apmaiņai un gūtās pieredzes īstenošanas sagatavošanai. Šī posma beigās katrs partneris reģionā izstrādā rīcības plānu sadarbības pieredzes integrēšanai savā reģionālajā politikā un / vai programmās („Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, ETS) .
  • projekta 2. posms ir paredzēts katra partnera reģiona rīcības plāna īstenošanas uzraudzībai, kuru veic attiecīgās teritorijas atbildīgais pārstāvis. Šo darbību īstenošanu nefinansē INTERREG EUROPE. Pamatotos gadījumos 2. posmā var iekļaut arī no Programmas līdzekļiem finansētas izmēģinājuma darbības, lai praksē pārbaudītu konkrētas rīcības plāna daļas.

2. Politikas apguves platformas (projektu konkurss nav plānots)

Platformas ir instruments (tiešsaistes rīks, ekspertu komanda), kas piedāvā darbības un pakalpojumus visiem reģionālās politikas dalībniekiem un interesentiem, jo īpaši tiem, kas iesaistīti darbības programmu „Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ETS programmu vadībā un ieviešanā, lai palielinātu ES kapacitāti, pieredzes apmaiņu un starpreģionu sadarbības projektu rezultātu pieejamību un izmantošanu. Kopumā tiks izveidotas četras politikas apguves platformas katram konkrētam mērķim.
Platformu darbības un pakalpojumi: analizēt un novērtēt projektu saturu, veikt pētījumus un sagatavot informatīvus izdevumus, sniegt padomus projektiem un INTERREG EUROPE programmas struktūrām, vadīt tiešsaistes sadarbību, organizēt tematiskos pasākumus un sanāksmes.

Programmas finansējums

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Programmas projektiem pieejamais ERAF finansējums ir 322 500 000 EUR, platformām pieejamais ERAF finansējums ir 15 300 000 EUR.

Programmas līdzfinansējuma likme valsts budžeta iestādēm, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un to izveidotām iestādēm, kā arī pašvaldībām un to izveidotām iestādēm ir 85 % no attiecināmajiem izdevumiem, savukārt biedrībām un nodibinājumiem – 75 %. Līdzfinansējums attiecīgi 15 % un 25 % apmērā jānodrošina projekta partneriem.

Programmas finansējuma saņēmēji (atklātajā projektu konkursā):

  • valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras);
  • no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas);
  • pašvaldības un to izveidotās iestādes;
  • biedrības un nodibinājumi.

Privātais sektors var piedalīties projektos ar savu finansējumu.

Pirmā līmeņa finanšu kontrole
Programmas Finanšu kontroles institūcijas funkcijas Latvijas finansējuma saņēmējiem pildīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departaments.
Aktuāli! Saite uz pirmā līmeņa finanšu kontroli atrodas šeit!


 


Kontaktpersona VARAM: Ilga Gruševa,  Attīstības instrumentu departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte, e-pasts: ilga.gruseva@varam.gov.lv; tālr.: 67026472

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/interreg_europe_programma_visai_eiropas_savienibas_teritorijai/