Drukāt
Eiropas Komisija

Eiropas Komisija (EK) ir viena no nozīmīgākām institūcijām Eiropas Savienības (ES) lēmumu pieņemšanā, ir politiski neatkarīga ES institūcija, kas pārstāv ES un tās dalībvalstu kopējās intereses. Tā ierosina jaunus likumdošanas aktus, administrē finanses un uzrauga, lai tiktu ievērotas Eiropas Kopienas tiesības. EK uzrauga, kā dalībvalstis pilda ES līmenī kopīgi pieņemtos lēmumus.

EK ir liela administratīvā atbildība, jo tā pārrauga arī ES likumdošanas aktu īstenošanu dalībvalstīs. EK var ierosināt lietas pret dalībvalstīm, ja tās pārkāpušas Kopienas tiesības.

Komisijā ir 28 komisāri, kurus ieceļ uz pieciem gadiem. Katrs komisārs atbild par vienu vai vairākām jomām, kā arī atbild par vienu vai vairākām no EK “ministrijām”, ko sauc par ģenerāldirektorātiem. Katru ģenerāldirektorātu vada ģenerāldirektors, kura darbību var pielīdzināt valsts sekretāru darbībai Latvijas ministrijās.

Kandidātus komisāru amatiem izvirza ES dalībvalstis, bet viņus apstiprina Eiropas Parlaments. Saskaņā ar likumu, komisāriem jābūt politiski neatkarīgiem un tie nedrīkst pieņemt nekādus norādījumus nedz no savas, nedz citu dalībvalstu valdības.

Papildus komisāriem un viņu kabinetu darbiniekiem, pastāv pārvaldes aparāts, kuru veido ģenerāldirektorāti (piemēram, lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts) un dažādi horizontālie dienesti un specializētie biroji (ģenerālsekretariāts, juridiskais dienests, statistikas pārvalde u.c.).

ES Padome un Eiropas Parlaments var lūgt EK izteikt priekšlikumu konkrētam likumdošanas akta projektam, kā arī EK var grozīt un atcelt likumdošanas aktu priekšlikumus, ja ES Padome nerīkojas.

EK ir monopoltiesības attiecībā uz likumdošanas iniciatīvu. Tā izstrādā likumdošanas aktu projektus un jau tapšanas stadijā tos saskaņo ar ES dalībvalstu ekspertiem, tiekoties EK darba grupās vai komitejās. Darba grupās piedalās eksperti no ES dalībvalstu galvaspilsētām pastāvīgo pārstāvniecību ES atašeji, kā arī Padomes Ģenerālsekretariāta, EK un Padomes Juridiskā dienesta pārstāvji. Komisija iegūst informāciju par dalībvalstu interesēm un iespējamām problēmām. Darba grupu sanāksmēm ir liela nozīme tiesību aktu un citu jautājumu izstrādē. Tajās ekspertu līmenī jautājums tiek apspriests vēl sākotnējā stadijā.

Plašāka informācija par Eiropas Komisiju - šeit.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/es_vides_informacija/eiropas_komisija/