Drukāt
Īsumā par Eiropas Savienību

Eiropas Savienība (ES) ir unikāls veidojums, un tās institucionālā sistēma būtiski atšķiras gan no starptautisko organizāciju institucionālās uzbūves, gan no valsts demokrātiskas pārvaldes modeļa.

ES institucionālās sistēmas galvenais uzdevums ir nodrošināt ES kopējo mērķu sasniegšanai paredzētās rīcības savstarpēju saskaņotību un nepārtrauktību, vienlaicīgi ievērojot un papildinot ES tiesību un pienākumu sistēmu.

Katram ES institucionālās sistēmas dalībniekam šā kopējā uzdevuma sasniegšanai ir paredzētas individuālas, līgumos noteiktas pilnvaras un pienākumi, kas nosaka katras iestādes galveno “pamatuzdevumu” ES institucionālajā sistēmā:

  • Komisija pārstāv ES kopējās jeb līgumos definētās intereses ES un pasaulē;
  • Padome pārstāv dalībvalstu intereses ES lēmumu pieņemšanas procesā;
  • Eiropadome nosaka stratēģiskās vadlīnijas ES attīstībai;
  • Parlaments pārstāv ES pilsoņu intereses ES lēmumu pieņemšanas procesā;
  • Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja sniedz padomus Padomei un Komisijai ES lēmumu pieņemšanas procesā;
  • EKT un PIT nodrošina tiesiskumu Eiropas Kopienu tiesību interpretēšanā un piemērošanā;
  • Revīzijas palāta pārrauga ES finanses.

Plašāka informācija par Eiropas Savienību ES portālā un šeit.


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 23.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/es_vides_informacija/isuma_par_eiropas_savienibu/