Drukāt
28.10.2014
Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā - "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem”"

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides aizsardzības politikas joma, gaisa aizsardzība

4.

Dokumenta mērķgrupas

Kuģu izņemot karakuģus operatori, ostu operatori, personas, kas piegādā kuģu degvielas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pārņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/33/ES[1] (2012. gada 21. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/32/EK[2] attiecībā uz sēra saturu flotes degvielā, prasības.

 

Samazināt sēra dioksīda emisijas, kas rodas sadedzinot atsevišķus šķidrās degvielas veidus, un secīgi mazināt šādu emisiju kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Normatīvā akta projekta izsludināšana plānota šā gada 15.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē ar mērķi panākt normatīvā akta iesniegšanu Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 15.decembrim.

7.

Dokumenti

Dokumenti pielikumā: noteikumu projekts, noteikumu projekta anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji aicināti izteikt priekšlikumus par normatīvā akta projektu sūtot informāciju uz e-pastu: pasts@varam.gov.lv vai janis.plavinskis@varam.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības priekšlikumi tiek gaidīti līdz šā gada 30.oktobrim.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Piesārņojuma novēršanas nodaļas vecākais eksperts Jānis Pļavinskis

e-pasts: janis.plavinskis@varam.gov.lv tālr.: 67026509

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2014.gada 16.oktobrī.[1] Saite uz dokumentu (Direktīva 2012/33/ES): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0033&rid=1

[2] Saite uz dokumentu (Direktīva 1999/32/ES, jaunākā konsolidētā versija): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1412757561764&uri=CELEX:01999L0032-20121217

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/