Drukāt
25.11.2014
Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā - Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Ministru kabineta 2009.gada 23.decembra rīkojuma Nr.898 ”Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai” atcelšanu”

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Ministru kabineta 2009.gada 23.decembra rīkojuma Nr.898 ”Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai” atcelšanu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts īpašuma objekta privatizācijas ierosinātājs Gunārs Klindžāns un citas personas, kas ir ieinteresētas valsts īpašuma objekta privatizēšanā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Administratīvais akts ir izdots ar nosacījumu un šis nosacījums nav izpildīts (Privatizācijas aģentūra valsts īpašuma objektu nav pārņēmusi valdījumā no Aizsardzības ministrijas, līdz ar to valsts īpašuma objekta privatizācija nav uzsākta), kā arī ir mainījušies lietas faktiskie apstākļi, kuriem pastāvot administratīvā akta izdošanas brīdī iestāde varētu šādu administratīvo aktu neizdot, un administratīvā akta palikšana spēkā skar būtiskas sabiedrības intereses.

 

Saglabājot valsts īpašuma objektu valsts īpašumā un nododot to Rēzeknes novada pašvaldībai, tiek sasniegts sabiedrības interesēm atbilstošs mērķis. Pašvaldībai nebūs tiesisku šķēršļu izmantot valsts īpašuma objektu aviācijas sporta veidu attīstīšanai un jauniešu intereses veicināšanai par aviāciju, kā arī veikt nepieciešamos ieguldījumus, lai nodrošinātu valsts īpašuma objektā piemērotu un drošu infrastruktūru lidostas darbībai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots iesniegt VSS līdz 11.12.2014.

7.

Dokumenti

Pielikumā – Rīkojuma projekts, Anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta

noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība

attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam

sniedzot iebildumus un priekšlikumus

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no

24.11.2014. līdz 08.12.2014., nosūtot tos 11.punktā

minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai

izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Viesturs Obersts, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas juriskonsults, tālr. 66016591, viesturs.obersts@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/