Drukāt
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai V kārta

Normatīvie akti

Konkursa rezultāti

Vadlīnijas

Pārskati un veidlapas

Semināri


Jautājumi un atbildes 1.daļa


Jautājumi un atbildes 2.daļa


Jautājumi un atbildes 3.daļa


Jautājumi un atbildes 4.daļa

Skaidrojums par to vai pašvaldība var iesniegt projektu par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem kultūras pasākumiem izmantojamās ēkās


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē par papildus pieejamo finanšu instrumenta finansējumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" piektās kārtas ietvaros

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" ar grozījumiem Nr.250, kas stājušies spēkā 2013.gada 14.jūnijā un grozījumiem Nr.1340, kas stājušies spēkā 2014.gada 1.janvārī. Saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu 5.punktu, ja konkursā pieejamo finansējumu palielina, atbildīgā iestāde publicē attiecīgu paziņojumu par konkursā pieejamo finansējumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

2014.gada 1.jūlijā oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidienā Nr.126 tika izsludināta projektu iesniegumu iesniegšana Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" piektajā kārtā ar paredzēto finanšu instrumenta finansējumu 6 332 737,05 euro.
Ar šo informējam, ka konkursa ietvaros papildus pieejamais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 2 909 311,11 euro apmērā, kas tiks piešķirts piektās kārtas ietvaros iesniegtajiem projektiem, kuri atbilst projekta iesniegumu atbilstības un administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, ievērojot saņemto punktu skaitu saskaņā ar iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

Jautājumus par projekta iesniegumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanas laiku lūdzam sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: kpfi@lvif.gov.lv.

Paziņojums publicēts 2014.gada 23.decembra oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” Nr.255 (5315)  https://www.vestnesis.lv/op/2014/255.PD


Noslēgusies Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projektu iesniegumu vērtēšana V kārtas ietvaros.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2014.gada 1jūlijā izsludināja pieteikšanos KPFI projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” V kārtā, kurā projekta iesniegumi bija jāiesniedz līdz 2014.gada 31.jūlijam.

Konkursa piektās kārtas ietvaros projektiem pieejamais KPFI finansējums bija  6 332 737,05  EUR.
Atbildīga iestāde Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” piektās kārtas ietvaros bija saņēmusi 143 projekta iesniegumus par kopējo pieprasīto KPFI līdzfinansējuma apjomu 32 106 392,55 EUR, apmērā.

 

Projekta iesniedzējs

Projektu skaits

Projektā pieprasītais KPFI līdzfinansējums

(EUR)

Pieejamais KPFI finansējums

(EUR)

Izglītības un kultūras iestādes

66

12 647 736,29

1 583 184,26 

Komersanti

64

15 834 288,81

3 166 368,53

Ārstniecības iestādes

13

3 624 367,45

1 583 184,26

 

Vērtēšanas rezultāti:

Atbildīgā iestāde sākotnēji ir apstiprinājusi 29 projekta iesniegumus par kopējo KPFI finansējumu  6 151 011,70 EUR, no tiem:

6 izglītības un kultūras iestāžu projektus ar kopējo KPFI finansējumu 1 687 759,69 EUR;
18 komersantu projektus ar kopējo KPFI finansējumu 3 340 516.51 EUR;
5 ārstniecības iestāžu projektus ar kopējo KPFI finansējumu 1 122 735,50 EUR.

Apstiprināto projektu saraksts apskatāms sadaļā „Konkursa rezultāti”.

 


Konkursa V kārtas īstenošanas kārtību nosaka 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums".

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Projekta iesniedzējs var būt:

  • komersants, tai skaitā ārstniecības iestāde, kura nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
  • izglītības iestāde, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
  • ārstniecības iestāde, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
  • kultūras institūcija, kura finansē kultūras aktivitātes un kuras darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

Konkursa ietvaros finanšu instrumenta maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no projekta iesniegumā norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

  • 65 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;
  • 55 % – vidējiem komersantiem;
  • 45 % – lielajiem komersantiem;
  • 85 % – ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ievērojot Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” 1.1. pielikumu. Ja minētā ārstniecības iestāde papildus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai veic arī citu saimniecisko darbību, tai skaitā sniedz maksas veselības aprūpes pakalpojumus, tad par daļu, kas neattiecas uz valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta minēto noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā
  • 85%-  izglītības iestādēm neatkarīgi no iestādes juridiskā statusa.
  • 85%-  kultūras institūcijām. Ja kultūras institūcija papildus darbības pamatmērķim veic citu saimniecisko darbību, kas neattiecas uz kultūras institūcijas darbības pamatmērķi, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta minēto noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā.

Konkursa piektās kārtas ietvaros projektu īstenošanas termiņš, ietverot Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” 54.punktā noteikto noslēguma pārskatu iesniegšanas termiņu (1 mēnesis), ir 2015.gada 30.aprīlis. Šajā termiņā nodrošināma gan projekta līgumā paredzēto aktivitāšu pabeigšana, gan atbilstoši sagatavota noslēguma pārskata iesniegšana. Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 853 723,09 euro.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/kompl_ris_siltumn_gazu_emisijas_sam_v_karta/