Drukāt
02.12.2014
Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā - Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par par Rojas novada administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas nodošanu Rojas novada pašvaldības valdījumā”

1.       

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.       

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Rojas novada administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas nodošanu Rojas novada pašvaldības valdījumā”

3.       

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.       

Dokumenta mērķgrupas

Rojas novada teritorijā esošie iedzīvotāji

5.       

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Saskaņā ar Civillikuma 1102.pantu pie publiskajiem ūdeņiem pieder jūras piekrastes josla. Atbilstoši 1104.pantam publiskie ūdeņi ir valsts īpašums, ciktāl uz tiem nepastāv īpašuma tiesības privātai personai.

Šobrīd neviens normatīvais akts nenosaka institūciju, kurai ir tiesības rīkoties īpašnieka vārdā.

Lai nodrošinātu daļu no Rojas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, ilgtspējīgu pārvaldību, efektīvi izmantojot pieejamos dabas, cilvēku un materiālos resursus, nepieciešams daļu no jūras piekrastes joslas nodot Rojas novada pašvaldības valdījumā.

Lai izvairītos no iespējamām valstij nelabvēlīgām sekām, kas varētu rasties, iznomājot jūras piekrastes joslu trešajām personām, rīkojuma projektā iekļauti nosacījumi, kas pašvaldībai jāievēro, noslēdzot nomas līgumu par pludmales nomu: jūras piekrastes joslu ir tiesības iznomāt bez apbūves tiesībām tādiem mērķiem, kas saglabā publisku un brīvu piekļuvi (netiek aizšķērsota pieeja jūras piekrastes joslai un brīva pārvietošanās tajā), un kas nodrošina Aizsargjoslu likumā noteikto nosacījumu ievērošanu. Šo teritoriju var iznomāt tikai mērķiem, kas saistīti ar teritorijas labiekārtošanu, rekreāciju (atpūtas iespēju nodrošināšanu, vasaras kafejnīcu izvietošanai) un sporta pasākumu organizēšanai. Pašvaldībai ir pienākums nomas līgumā ietvert nosacījumu, ka nomniekam ir tiesības būvēt tikai kustamus objektus, kas netiek saistīti ar zemi un ko bez to bojāšanas var atdalīt no zemes, kā arī vienošanos par šo objektu piederību, nojaukšanu vai nodošanu iznomātāja īpašumā pēc nomas termiņa beigām.

Ja jūras piekrastes josla netiek izmantoti rīkojumā noteiktajiem mērķiem vai pašvaldība pārkāpj rīkojumā noteikto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavo un iesniedz ministru kabinetā rīkojuma projektu par valdījuma tiesību izbeigšanu.

6.       

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināts VSS - 04.12.2014. Plānots iesniegt MK līdz 04.06.2015.

7.       

Dokumenti

Pielikumā – rīkojuma projekts, anotācija, anotācijas pielikums.

8.       

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.       

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 04.12.2014. līdz 18.12.2014., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.   

Cita informācija

Nav.

11.   

Atbildīgā amatpersona

Ilze Cahrausa, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vecākā referente

Tel.66016520, ilze.cahrausa@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 12.11.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/