Drukāt
09.01.2015
Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā - Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

„Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projektam

„Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” jāstājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ministrijas, pašvaldību institūcijas, biedrības.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, ņemot vērā 2014.gada 3.jūlijā spēkā stājušos grozījumus likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.

Noteikumu projektā tiek apvienoti sekojoši pašreiz spēkā esošie noteikumi :

 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.83  „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi” un

2011.gada 15.marta noteikumi Nr.200 „Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība”.

Apvienojot abus minētos noteikumus projektus vienā noteikumu projektā tiek paredzēta kārtība visai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrai, sākot no sākotnējā izvērtējuma līdz paredzētās darbības akceptam.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Normatīvā akta projekta izsludināšana plānota šā gada 9.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē ar mērķi panākt normatīvā akta iesniegšanu Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai pēc iespējas ātrāk, jo noteikumu projektam jāstājas spekā 2015.gada 1.janvārī.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji aicināti izteikt priekšlikumus par normatīvā akta projektu sūtot informāciju uz e-pastu: pasts@varam.gov.lv vai sandija.balka@varam.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

10.

Cita informācija

11.

Atbildīgā amatpersona

Sandija Balka, t.67026916 (Sandija.Balka@varam.gov.lv).

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Noteikumu projekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2014.gada 9.oktobrī.(VSS-933);

Iesniegts Ministru kabinetā: 2014.gada 30.decembrī

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/