Drukāt
21.01.2015
Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā - „Zaļā iepirkuma veicināšanas plāna 2015.-2017.gadam”

1.

Dokumenta veids

Plāna projekts „Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2015.-2017.gadam”

2.

Dokumenta nosaukums

„Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2015.-2017.gadam”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ministrijas, uz tiešajām un pastarpinātajām valsts pārvaldes institūcijām

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Gan iepriekšējā, gan tagadējā Laimdotas Straujumas Valdības rīcības plānā ir noteikts, ka viens no Valdības uzdevumiem ir iekļaut "zaļā iepirkuma" principus publiskajos iepirkumos.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar iesaistītajām pusēm ir izstrādājusi „Zaļā iepirkuma veicināšanas plānu 2015. – 2017.gadam”, tajā raksturojot esošo situāciju, tai skaitā identificējot galvenās problēmas, kas saistās ar zaļo iepirkumu un zaļo publisko iepirkumu, un iekļaujot konkrētus pasākumus šo problēmu risināšanai.

Plāna projekta mērķis ir nodrošināt, ka sākot ar 2015.gadu iepirkumi, kas tiek plānoti no valsts budžeta un kuriem tiek piemērots zaļais iepirkums, sasniedz vismaz 15% finansiālā izteiksmē no kopējā valsts un pašvaldību iestāžu veikto iepirkumu apjoma, 2016.gadā 20% un 2017.gadā 30%, ka zaļā iepirkuma un zaļa publiskā iepirkuma prasības tiek piemērotas un integrētas ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas procesā.

Kā galvenie šķēršļi zaļa iepirkuma un zaļa publiskā iepirkuma plašākai izplatībai ir identificētas informācijas, motivācijas, ekonomiskās, tiesiskās un organizatoriskās problēmas. Kā rīcības virzieni problēmu risināšanai un zaļa iepirkuma veicināšanai tika formulēti: a) institucionālās sistēmas un normatīvās bāzes pilnveidošana; b) metodiskās vadības un uzraudzības nodrošināšanas; c) zaļa iepirkuma popularizēšana.

Plāna projekts ir paredzēts ieviest esošā valsts kopējā budžeta ietvaros. Pasākumiem, kam nepieciešams papildus budžets, paredzēts piesaistīt Latvijas vides aizsardzības fonda, kā arī citu ārvalstu finansējumu - ES struktūrfondu, u.c.

Plāna projekta izpildi koordinē VARAM, bet īstenošanā ir iesaistītas visas ministrijas, Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts reģionālā attīstības aģentūra un Vides pārraudzības valsts birojs. Kā mērķauditorija ir paredzēta valsts pārvalde, valsts un pašvaldību iestādes (piemēram, skolas un bērnudārzi) un komersanti (piemēram, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji un būvkomersanti), uzsvaru liekot uz valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu t.s. ES fondu finansējuma izmantotājiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plāna projekts ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2014.gada 25.septembrī (protokols Nr.37, 22.§, VSS-877) ar mērķi panākt plāna apstiprināšana Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai 2015.gada I cet., jo plāna projekts ir paredzēts laika posmam no 2015. līdz 2017.gadam.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Zaļā iepirkuma veicināšanas darba grupā, kas izstrādāja „Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2015.-2017.gadam” piedalījās pārstāvji no šādām organizācijām: Vides Konsultatīvā Padome, biedrība „Zaļā Brīvība”, nodibinājums „Vides Izglītības fonds”, SIA „Ekodoma”, Latvijas vides investīciju fonds, Latvijas brīvo arodbiedrību savienība, biedrība „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un Izglītības centrs”.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

10.

Cita informācija

11.

Atbildīgā amatpersona

Inese Pelša, t.67026459 (Inese.Pelsa@varam.gov.lv).

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Plāna projekts ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2014.gada 25.septembrī (protokols Nr.37, 22.§, VSS-877).

Iesniegts Ministru kabinetā: 2015.gada 19.janvārī

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/