Drukāt
27.01.2015
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” "

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Atkritumu apsaimniekotāji (komersanti)

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Šobrīd ar normatīvie aktiem netiek regulēta rekultivētu atkritumu izgāztuvju atrakšana un tajā esošo visu atkritumu pāršķirošana, līdz ar to nav noteiktas vides aizsardzības normas, kuras atrakšanas darbu veicējam ir jāievēro pirms atrakšanas darbu uzsākšanas, atrakšanas darbu veikšanas laikā, kā arī tad, kad atrakšanas un atkritumu pāršķirošanas darbi ir noslēgušies. Šāda regulējuma neesamība rada būtisku risku vides stāvokļa pasliktināšanai, atraktas rekultivētas atkritumu izgāztuves teritorijā.

Normatīvā akta mērķis ir rekultivētas atkritumu izgāztuves teritorijas vides stāvokļa būtisku uzlabošanu pēc atrakšanas un izgāztuvē esošo visu atkritumu pāršķirošanas darbu beigšanas, nosakot atrakšanas darbu veicējam par pienākumu: 1) pāršķiros visus izgāztuvē esošos atkritumus un nodot tos pārstrādei vai reģenerācijai; 2) pārstrādei nederīgo atšķiroto atkritumu daļu nogādāt apglabāšanai attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona reģionālajā poligonā; 3) veikt atkārtotu rekultivāciju un monitoringu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt 2015.gada 5.februāra Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Datne: VARAMNot_MK703_260115.doc

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Iesniegt ministrijai priekšlikumus rakstiskā veidā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

-

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Madara Buša, tālr.67026569, e-pats: madara.busa@varam.gov.lv

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 12.02.2015. (VSS-133)

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/