Drukāt
06.02.2015
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Kārļa Mīlenbaha ielā 19A, Talsos, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā”

1.       

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.       

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Kārļa Mīlenbaha ielā 19A, Talsos, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā”

3.       

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.       

Dokumenta mērķgrupas

Talsu novada teritorijā esošie iedzīvotāji

5.       

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Rīkojuma projekts paredz valstij piekritīgu nekustamo īpašumu nodot Talsu pašvaldības īpašumā likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju īstenošanai – parka uzturēšanai

6.       

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināts VSS – 12.02.2015.

7.       

Dokumenti

Pielikumā – rīkojuma projekts un anotācija.

8.       

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.       

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 12.02.2015. līdz 26.02.2015., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.   

Cita informācija

Nav.

11.   

Atbildīgā amatpersona

Edvīns Kāpostiņš, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vadītājs, tel.66016565, edvins.kapostins@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/