Drukāt
09.03.2015
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts – Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu.

Ņemot vērā izmaiņu apjomu, noteikumi tiek izdoti jaunā redakcijā.

 

Tiek izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 56.pantu.

Šobrīd spēkā Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumi Nr.684 „Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts pārvaldes institūcijas. Elektronisko sakaru komersanti.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Atteikšanās no ģeogrāfisko numuru sadalījuma 26.numerācijas zonās (Numerācijas plāna 3.pielikums).

Esošais dalījums numerācijas zonās, kurš izveidojies vēsturiski, attīstoties elektronisko sakaru tirgum, zaudējis savu aktualitāti.

Izmaiņas Nacionālā numerācijas plānā skar:

- vispārīgo jautājumu sadaļu un terminus, kuros minēta numerācijas zona, ģeogrāfiskā un neģeogrāfiskā numerācija.

- numura sastādīšanas aprakstu, kā arī shematiskos pielikumus zvanīšanas kārtībā, atceļot iekšzemes tālsarunas izsaukumu un vietējo izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā.

Izmaiņas neietekmē iedzīvotāju ierasto zvanīšanas kārtību.

 

Vienlaikus ministrija iesniegusi priekšlikumus grozījumiem Elektronisko sakaru likuma šādos pantos: 1.panta 15.punktā, 24.1punktā, 27.punktā un 32.punktā kā arī 57.panta pirmajā daļā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada aprīlī un iesniegt Ministru kabinetā 2015.gada jūlijā.

7.

Dokumenti

-

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.5. apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Numerācijas resursu izmantošanas koordinācijas darba grupa.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākā referente Aija Vāvere, tālrunis 66016536, aija.vavere@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/